XCOPY      Kopiuje pliki i podkatalogi  (z ładowaniem do pamięci)

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

   XCOPY źródło [przeznaczenie] [/A|/M] [/D:data] [/P] [/S[/E]] [/V][/W]

 

ZNACZENIE: Kopiuje pliki i  katalogi,  włączając  podkatalogi,  jeżeli

           istnieją. Działanie komendy XCOPY zdecydowanie różni się od

           COPY samą metodą kopiowania,  nie  mówiąc  już  o  zakresie

           kopiowanych obiektów. Otóż COPY kopiuje sektor po  sektorze

           co   w   przypadku   różnych   urządzeń   oznacza    ciągłe

           przechodzenie z jednego napędu na  drugi.  Natomiast  XCOPY

           czyta wszystkie zbiory źródłowe z pierwszego napędu,  jakie

           tylko zdoła pomieścić aktualnie wolna pamięć operacyjna,  a

           następnie przechodzi  na  drugi  napęd  i  "zrzuca"  je  do

           ścieżki końcowej. Pojawia  się  wtedy  komunikat:  "Reading

           source file(s) ...". Czyli nie ma ciągłego odwoływania  się

           do różnych napędów, co powoduje, że XCOPY  działa  o  wiele

           szybciej niż COPY. Jedynie w przypadku kopiowania małych  i

           pojedynczych zbiorów wygodnie jest korzystać z komendy COPY

           zwłaszcza, że  COPY  jest  zleceniem  wewnętrznym  a  XCOPY

           zewnętrznym. Ponadto za  pomocą  COPY  można  łączyć  czyli

           dodawać zbiory a XCOPY tego już nie wykonuje.          

 

           Pierwszy  zestaw  parametrów  napęd  i ścieżka określa plik

           źródłowy lub katalog, który ma być kopiowany, drugi  zestaw

           określa plik  lub katalog  docelowy.  Przynajmniej  jeden z

           parametrów określających źródło musi zostać podany.  Jeżeli

           parametry  określające  kopię  nie  zostaną  podane,  kopia

           będzie umieszczona  w katalogu  roboczym.  Jeżeli  parametr

           ścieżka nie zostanie podany, wybrany będzie katalog roboczy

           oraz wszystkie  zbiory jakie  tam są,  czyli wybrany będzie

           plik *.*.

 

 

PARAMETRY:

 

 

                                                                  

           /A       Kopiuje pliki źródłowe,  mając  ustawiony  atrybut

                    archive, ale nie powoduje modyfikacji  tego  bitu.

                    Ustawianie tego atrybutu wykonuje  się  za  pomocą

                    zlecenia attrib.

 

           /M       Działa  tak samo jak przełącznik /a  za  wyjątkiem

                    tego, że kasuje atrybut archive kopiowanych plików

                    Ustawianie tego atrybutu wykonuje  się  za  pomocą

                    zlecenia ATTRIB.

 

           /D:data  Kopiuje pliki źródłowe, które zostały zmodyfikowane

                     później niż określa to data.  Należy  zauważyć,

                    że format daty może być zmienny zależnie od kraju,

                    do wymagań którego system operacyjny został  przygotowany

                    (patrz zlecenie DATE).

 

           /P       Powoduje wyświetlenie zapytania "Y/N?"  umożliwiając

                     dokonanie wyboru czy kopiować plik czy nie.

 

           /S       Kopiuje katalogi i podkatalogi pod  warunkiem,  że

                    nie są puste. Jeżeli przełącznik ten nie  zostanie

                    podany, to zostanie skopiowana zawartość  pojedynczego katalogu.                               

 

           /E       Kopiuje każdy podkatalog, nawet jeżeli jest pusty.

                    Tego przełącznika należy używać wraz z /s.    

 

           /V       Powoduje weryfikację każdego  zapisu,  sprawdzając

                    czy kopia i oryginał są identyczne.

 

           /W       Powoduje wstawienie pauzy przed  rozpoczęciem  kopiowania.

                    Na ekranie zostanie wyświetlony  komunikat:

                      Press any key when ready to start copying files

                    (By rozpocząć kopiowanie, naciśnij dowolny klawisz)

 

Kombinacja klawiszy  CONTROL-C lub  CONTROL-BREAK powoduje  przerwanie

           wykonania zlecenia XCOPY w dowolnym momencie.

                                                                   

SUPER WAŻNE: Zlecenie XCOPY nie kopiuje  plików, które mają  atrybut

           HIDDEN (ukryty - dla komend DOS-a) oraz SYSTEM.  Jeśli chcesz

           kopiować  takie  zbiory  to  albo  wpierw  musisz  usunąć  te

           atrybuty  albo  użyć  programów  narzędziowych, jak: PCTOOLS,

           XTREE,  SIDEKICK  PLUS  '88  i inne specjalistyczne programy.

           Więcej, zlecenie XCOPY podczas  kopiowania pliku  z atrybutem

           READ ONLY (tylko do odczytu) usuwa automatycznie ten atrybut.

           Niemniej plik zostaje skopiowany.

 

Kody zakończenia:

 

           0        Kopiowanie bez błędów

           1        Nie znaleziono plików do kopiowania           

           2        Przerwanie użytkownika CONTROL-C

           4        Błąd inicjalizacji:

                       zbyt mało pamięci, niewłaściwy napęd  lub  błąd

                       składniowy,  nieznaleziony  plik  lub   ścieżka

           5        Błąd przerwania INT 24. Krytyczny błąd podczas od-

                    czytu lub zapisu

 

           Przy przetwarzaniu programów Batch, można  używać  zlecenia

           IF w celu obsługi błędów wykorzystując powyższe kody.

 

 PRZYKŁADY:

 

           Poniższe zlecenie  kopiuje całą zawartość  dyskietki A:

           na B:, to znaczy  wszystkie pliki i podkatalogi  (włączając

           puste) z dysku A: na B:                                

 

                XCOPY A: B: /S/E

 

           Poniższe  zlecenie  kopiuje  wszystkie  zbiory typu *.exe z

           kartoteki  C:\JEZYK\MODULA  na  dyskietkę  A:  do kartoteki

           \MODULA  z  weryfikacją  zapisu  dla  wszystkich  zbiorów:

 

                XCOPY C:\JEZYK\MODULA\*.EXE A:\MODULA /V