TIME       Wyświetla i ustawia nowy czas   

                           

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

              TIME [gg:[mm[:ss[.xx]]] [A|P]]

              TIME

 

ZNACZENIE: Ustala lub zmienia czas  systemu. Zmiany  można  dokonać  z

           klawiatury lub z programu  Batch.  Chcąc,  po  wprowadzeniu

           słowa TIME bez podania  parametrów,  pozostawić czas zegara

           wewnętrznego    bez    zmiany,  należy   nacisnąć   klawisz

           ENTER. Jeśli  podano tylko część informacji o nowym czasie,

           nieuwzględnionym parametrom  jest nadawana   wartość  zera.

           Podanie błędnego czasu lub złego separatora  spowoduje  wyświetlenie

           komunikatu informującego o błędzie. Godziny, mi-

           nuty i sekundy  muszą  być  oddzielone  dwukropkiem (:),  a

           dziesiętne części sekundy kropką (.). W systemie  DOS

           można  używać przecinka (,) zamiast kropki  jako separatora

           dziesiętnych   części sekundy; zależy to od formatu wydruku

           czasu. Poniżej zdefiniowano zakres parametrów komendy TIME:

                                                                  

              gg    godziny; 1 lub 2-znakowa liczba z zakresu 0-23

              mm    minuty;  1 lub 2-znakowa liczba z zakresu 0-59

              ss    sekundy; 1 lub 2-znakowa liczba z zakresu 0-59

              xx    dziesiętne  części sekundy; 1 lub 2-znakowa liczba

                    z zakresu 0-99

 

           Format podawania czasu może być wcześniej  zmieniony  przez

           komendę COUNTRY w pliku CONFIG.SYS.

 

           W komputerze IBM Personal  Computer  AT  komenda  TIME  nie

           zmienia wewnętrznego czasu zegara systemu.  Do  tego  służą

           narzędzia takie jak ATTIMER, FSETUP i inne.

 

                                                 

PARAMETRY:

 

 

   A|P           Określenie czy podawana godzina  oznacza  przedpołudniową

                 (litera A), czy też popołudniową (litera P),  w

                 systemie 12-godzinnym. Normalnie parametry te nie 

                 potrzebne,   gdyż  czas  podawany  jest  w   systemie

                 24-godzinnym.

 

                                                     

 PRZYKŁADY:

 

 

             TIME

                 Spowoduje wyświetlenie następującego napisu:

 

                     Current time is gg:mm:ss.xx

                     Enter new time:_

 

                     (Aktualny czas  gg:mm:ss.xx

                      Wprowadź nowy czas:_)

 

                 po którym należy wprowadzić godzinę, minuty i sekundy

                 oddzielone dwukropkiem.  Dziesiętne   części  sekundy

                 oddziela się kropką.  Jeśli  zostanie  podana jedynie

                 godzina,  minuty i sekundy przybiorą wartość zera.