SORT       Sortowanie danych w zbiorze (Filtr systemowy)

                           

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

              [źródło] | SORT [/R] [/+n]

         lub

                         SORT [/R] [/+n]

 

ZNACZENIE: Pobiera  dane  z  urządzenia  wejściowego,  sortuje  je,  a

           następnie przesyła do standardowego urządzenia wyjściowego.

           Proces sortowania  jest  wykonywany  zgodnie  z kolejnością

           znaków kodu ASCII, tzn. dane mogą być sortowane od A  do Z,

           od Z do A lub według  numerów.  Dane wejściowe  dla komendy

           SORT mogą pochodzić  z  innego programu, komendy lub pliku.

           Maksymalna długość sortowanego pliku wynosi 63 KB. Zlecenie

           SORT wykorzystuje tablicę porządkową,  której  wartości 

           określone przez kod kraju i ustaloną tablicę kodów.

           Używając symboli | i  <  można  dostarczyć  dane

           z miejsca określonego parametrem źródło.               

 

 

 PARAMETRY: 

 

 

       źródło  jest nazwą programu lub komendy

 

           /R  Sortowanie  będzie  wykonywane w odwrotnej  kolejności,

               tzn. od Z do A.

 

           /+n Sortowanie  rozpocznie się  od kolumny n,  gdzie n jest

               liczbą całkowitą. Jeśli nie podano  żadnego  parametru,

               sortowanie rozpocznie się od kolumny 1.

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             SORT < ABC.DAT

                 Dane  wejściowe będą  odczytywane  z  pliku  ABC.DAT,

                 sortowane  w kolejnoŚci  alfabetycznej,  a  następnie

                 wyświetlone  na  standardowym  urządzeniu  wyjściowym

                 (na ekranie).

                                                                  

             SORT /R < ABC.DAT

                 Tak  jak wyżej, z tym że sortowanie będzie wykonywane

                         od Z do A.

 

             DIR | SORT /+14

                 Zawartość katalogu bieżącego będzie  traktowana  jako

                 dane wejściowe dla komendy SORT.  Sortowanie rozpocznie

                  się od 14 kolumny normalnego wydruku  katalogu, a

                 więc od kolumny,  w której zaczynają  się  informacje

                 o długości plików. Nazwy plików, posortowanych według

                 długości, zostaną wyświetlone na ekranie.

 

             SORT < TEST > RAPORT                                 

                 Dane  wejściowe  dla komendy  SORT,  pobrane  z pliku

                 TEST,  zostaną  posortowane w porządku  alfabetycznym

                 (od A do Z),  a  następnie  umieszczone  na  dysku  w

                 pliku RAPORT.