SHIFT      Przenumerowanie w górę parametrów w zbiorze BATCH

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          SHIFT

 

ZNACZENIE: Instrukcja  programów Batch  umożliwiająca  umieszczenie  w

           jednym  wierszu   ponad  dziesięć  parametrów   formalnych.

           Parametry   te    numerowane  od  %0  do  %9.   Wykonanie

           instrukcji  SHIFT  przesuwa  wszystkie  podane  parametry o

           jedno miejsce w lewo, tzn. parametr %0 zostanie  zastąpiony

           parametrem %1 itd. Każde  następne wykonanie tej instrukcji

           będzie  dotyczyć  parametrów  przesuniętych  w lewo o jedną

           pozycję.  Wykonanie instrukcji SHIFT powoduje stratę  argumentu

           o najniższym numerze (%0).

                                                  

 PRZYKŁADY:

 

 

             Załóżmy,   że  parametrami  są:  %0=ABC.DAT,  %1=DEF.DAT,

                 %2=GHI.DAT. Po wykonaniu instrukcji

 

             SHIFT

                 parametry będą mieć następujące wartości: %0=DEF.DAT,

                 %1=GHI.DAT.  Parametr  %2   nie  będzie  mieć  żadnej

                 wartości,   ponieważ  po  jego   prawej  stronie  nie

                 istnieje wartość, którą można mu przypisać.