SETVER     Wyświetlanie i modyfikacja tablicy wersji programu

                             

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

          SETVER [dysk:ścieżka] [nazwa v.vv]

          SETVER [dysk:ścieżka] [nazwa [/DELETE [/QUIIET]]

          SETVER [dysk:ścieżka]                                    - wykaz

 

ZNACZENIE: Ustawianie, pokazywanie i zmiana wersji dla dowolnego  programu

           w postaci specjalnej wewnętrznej tabeli  odczytywanej

           przez MS-DOS. Nie jest ustawiana wersja tego  programu,

           lecz specjalnie dla niego jakby oszukana nowa wersja DOS-a,

           tak aby "widział" tę wersję DOS-a  jaką  chce.  Dla  pozostałych

           programów, nie wyszczególnionych  w  tabeli  wersji,

           wersja DOS-a nie jest zniekształcana, czyli widzą one .

 

           Jeśli  zatem  chcesz   użyć   programu,   który   nie   był

           przewidziany do pracy pod MS-DOS w wersji , możesz dodać

           jego  nazwę  do   tej   tabeli   wersji.   Wówczas   pomimo

           nieprzewidzenia przez programistów tego programu pracy  pod

           DOS-em , oraz pomimo blokady wykonania programu pod nim,

           nastąpi próba jego wykonania. Może się bowiem  zdarzyć,  że

           nie jest to kwestia tylko różnicy wersji DOS-a, lecz  także

           różnica w wykorzystaniu pewnych nieudokumentowanych funkcji

           DOS-a, z których korzysta zapewne ten program. Objawić  się

           to może wtedy tym, że  program  wprawdzie  nie  będzie  już

           przedwcześnie kończył swojej pracy komunikując, że nie jest

           to ta wersja DOS-a, do której został  przygotowany,  jednak

           po uruchomieniu, np. zawiesi się, czyli zablokuje.  Oznacza

           to wtedy, że faktycznie dany program nie może pracować  pod

           kontrolą DOS-a , oczywiście  nie  z  powodu  niekompatybilności

           tej wersji DOS-a, lecz z powodu niekompatybilności tego programu.

 

 

 PARAMETRY:

 

 

  [dysk:ścieżka]   Określenie, gdzie znajduje się program SETVER.EXE

 

  nazwa            Określenie nazwy programu  (.EXE,  .COM,  .BIN  lub

                   .SYS), dla którego chcemy przydzielić nową wersję

 

  v.vv             Określenie wersji MS-DOS (np. 3.30 lub 4.01), którą

                   MS-DOS będzie komunikował temu programowi,  za-

                   miast swojej faktycznej ().

 

  /DELETE           Kasuje z  tabeli  wersji,  przydzieloną  dla  tego

                   programu wersję DOS-a.

 

  /QUIET            Użycie tego przełącznika wraz z  /DELETE  powoduje

                   wykonanie usuwania nazwy tego  programu  z  tabeli,

                   bez żadnego komunikatu "po cichu".

 

 

KODY ZAKOŃCZENIA PROGRAMU SETVER:

 

           Kod      Funkcja

           -----------------------------------------------------------

            0       Pomyślne zakończenie

            1       Niepoprawnie użyty przełącznik

            2       Niepoprawna nazwa zbioru     

            3       Brak pamięci

            4       Niepoprawny zapis wersji

            5       Brak tego zbioru w tablicy wersji

            6       Nie znaleziony zbiór SETVER.EXE

            7       Niepoprawne oznaczenie dysku

            8       Nadmiar parametrów

            9       Brak parametrów

            10      Błąd podczas odczytu ze zbioru SETVER.EXE

            11      Uszkodzona tablica wersji w SETVER.EXE

            12      Podane SETVER.EXE nie obsługuje tablicy wersji

            13      Brak miejsca w tablicy na wprowadzenie nowej pozycji

            13      Błąd podczas zapisu do zbioru SETVER.EXE

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             SETVER

                         Zapoznanie się z aktualną tabelę wersji.

 

             SETVER LL3.EXE 4.01

                         Przydzielenie dla programu Lap-Link3 wersji DOS-a 4.01

 

             SETVER LL3.EXE /DELETE

                         Usunięcie przydziału. Znowu program Lap-Link  widzieć

                 będzie prawdziwą wersję DOS-a, tj.