SET        Ustawia parametry Systemu Operacyjnego i wyświetla aktualne

                             

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          SET [nazwa=[parametr]]

 

ZNACZENIE: Definiuje środowisko umożliwiające  obsługę  poszczególnych

           struktur  systemu  operacyjnego.   Komenda  SET   wprowadza

           zmienną tekstową do specjalnego bufora mieszczącego  się  w

           pamięci,  który  określa  środowisko procesora komend, oraz

           środowisko  wywoływanych przez niego  komend  i  programów.

           Środowisko  zawiera  ścieżkę(i)  ustaloną  komendą  PATH  i

           wszystkie  inne  zmienne  tekstowe wprowadzone komendą SET.

           Jeśli nazwa  już istnieje, jej parametr zostanie zastąpiony

           parametrem  nowo wprowadzonym. Wprowadzenie komendy SET bez

           podania nazwy  spowoduje wyświetlenie  aktualnie ustalonych

           zmiennych tekstowych  środowiska.  Jeżeli  zostanie  podana

           nazwa i znak '=' bez żadnego parametru, będzie ona usunięta

           z bufora środowiska.

 

STAŁE ZMIENNE:

              Bez  względu  na  konfigurację  Systemu  Operacyjnego po

           wywołaniu komendy SET otrzymamy na ekranie wykaz zawartości

           przynajmniej dwóch zmiennych:   COMSPEC, PATH

           Oto przykładowe wartości:

 

                  COMSPEC=C:\COMMAND.COM

                  PATH=C:\;C:\DOS                                   SET

 

           1.     Zmienna  COMSPEC informuje  System, gdzie  ma szukać

           interpretera  poleceń,  czyli  plik  COMMAND.COM  w   razie

           potrzeby  jego  powtórnego  ładowania.   W  tym przykładzie

           System  Operacyjny  poszukiwać  go  będzie  na  dysku  C: w

           katalogu głównym.  Zmienna ta jest automatycznie  wpisywana

           do otoczenia Systemu Operacyjnego w momencie jego ładowania

           zgodnie  z  tym  skąd  był  ładowany  COMMAND.COM.   Zwykle

           System  Operacyjny   znajduje  się   zawsze    w   katalogu

           głównym dyskietki A: (jeśli ładowaliśmy System z dyskietki)

           lub  odpowiednio  w   katalogu  głównym  pierwszego   dysku

           twardego, czyli C:. Tak też jest ustawiona zmienna COMSPEC.

           Ale skoro jest to zmienna, to oznacza, że można ją  zmienić

           praktycznie w dowolnym momencie.  Istotnie, wystarczy wydać

           komendę, np.:    SET COMSPEC=D:\DOS\COMMAND.COM

           Zmienia ona COMSPEC tak że poszukiwanie COMMAND.COM odbywać

           się będzie na dysku D: w katalogu \DOS. Możliwość  ta  jest

           niezwykle wygodna, gdy ładujemy System z dyskietki i chcemy

           wyjąć  dyskietkę  z  Systemem  Operacyjnym  by  włożyć  tam

           inną. Zdarzyć się  wówczas  może,  że  aktualnie wykonywany

           program   spowoduje   konieczność    powtórnego   ładowania

           COMMAND.COM, którego nie ma na tej dyskietce. Można wówczas

           wcześniej poinformować System gdzie ma  szukać  COMMAND.COM

           przez wydanie odpowiedniej dyrektywy komendą SET.  W  razie

           posiadania komputera bez  dysku  twardego,  najlepiej  jest

           komendą DEVICE w  zbiorze  CONFIG.SYS  utworzyć  mały  dysk

           wirtualny o wielkości 30 KB, do którego na  początku  pracy

           będzie się przekopiowywać z dyskietki systemowej COMMAND.COM

           Następnie należy zmienić zawartość zmiennej COMSPEC:

            SET COMSPEC=C:\COMMAND.COM   (było COMSPEC=A:\COMMAND.COM)

           Można także od razu podczas ładowania Systemu określić inną

           zawartość zmiennej COMSPEC, przez poinformowanie Systemu za

           pomocą zlecenia SHELL w  zbiorze  CONFIG.SYS  skąd  ma  być

           ładowany COMMAND.COM. Zobacz także: COMMAND, SHELL, CONFIG.

 

           2. PATH określa ścieżkę poszukiwania programów do wykonania.

                                                                   

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             SET PGMS=\nazwa1

                 Zmienna  tekstowa  'PGMS=\nazwa1' zostanie  dodana do

                 otoczenia. Kiedy zgłaszający  się  program  przejmuje

                 sterowanie,  poszukuje  otoczenia  dla  nazwy  'PGMS'

                 i  korzysta  z  katalogu  o  nazwie  'nazwa1' w  celu

                 odzyskiwania i zapisywania wszystkich  potrzebnych mu

                 plików.

 

             SET PGMS=

                 Dane  zapisane  w  buforze  pod  nazwę 'PGMS' zostaną

                 skasowane.

 

             SET HELP=D                                           

                 Informuje  DOS,  że  katalog  HELP  znajduje  się  na

                 dysku D.

 

             %HELP%

                 W programach typu BATCH można w ten sposób  wykorzystać

                 parametr podstawiony pod  HELP.  Patrz  BATCH  !!

                 Praktyczne  i  szerokie  zastosowanie  znajdziesz   w

                 Makrze do pakowania zbiorów - ZIPEXE.BAT.