REPLACE    Powiela stare wersje plików nowymi, dodaje brakujące

                       

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

   REPLACE [dysk:]ścieżka1 [dysk:][ścieżka2] [/A][/P][/R][/W]

   REPLACE [dysk:]ścieżka1 [dysk:][ścieżka2] [/P][/R][/S][/W][/U]

 

ZNACZENIE: Zlecenie REPLACE pełni trzy funkcje:

 

           - Wymienia pliki w katalogu docelowym ("ścieżka2") na pliki

             z katalogu źródłowego ("ścieżka1") mające te same nazwy.

 

-          Podanie przełącznika  /a powoduje dodanie  plików istniejących

      w katalogu źródłowym do katalogu docelowego.  

 

           - Wymienia pliki jeśli są nowsze (update)

 

           Określając nazwy  plików można  używać znaków  specjalnych.

           Oto parametry do zlecenia REPLACE:

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           ścieżka1  -  oznacza plik źródłowy

           ścieżka2  -  oznacza plik docelowy

 

           /A       Dodaje nowe pliki do katalogu  docelowego  zamiast

                    wymieniać już istniejące. Nie należy  używać  tego

                    przełącznika razem z /s.

 

           /P       Powoduje wyświetlenie zapytania przed każdą wymianą plików:                                    

                          Replace nazwapliku? (Y/N)_

 

           /R       Wymienia pliki z atrybutem ustawionym tylko do odczytu.

                    Nie  podanie  tego  przełącznika  spowoduje

                    przerwanie procesu wymiany w przypadku natrafienia

                    na plik z takim atrybutem.

 

           /S       Powoduje  przeszukiwanie  wszystkich  podkatalogów

                    w katalogu docelowym.  Przełącznik  ten  nie  jest

                    zgodny z /a. Zlecenie REPLACE nigdy nie przeszukuje

                    podkatalogów katalogu źródłowego.

 

           /W       Pozwala na zmianę dysku przed rozpoczęciem procesu

                    wymiany  plików.  W  przeciwnym  wypadku  zlecenie

                    REPLACE natychmiast rozpoczyna wymianę plików.

 

           /U        Powiela  stare  wersje  nowymi  (update),   czyli

                    kopiuje tylko te zbiory, które  uległy  od  ostatnigo

                     kopiowania jakimkolwiek zmianom (data i czas)

                    UWAGA: Nie może być użyty jednocześnie parametr /A i /U

                                                                  

    Podanie  przełącznika  /w  spowoduje  wyświetlenie   następującego

    komunikatu: "Press any key to begin replacing files"

 

    Podanie  obu  przełączników  /w  i   /a   spowoduje   wyświetlenie

    następującego komunikatu: "Press any key to begin adding file(s)"

 

    Podczas wymiany nazwy przetwarzanych plików wyświetlane są na ekranie.

 

UWAGI:    - zleceniem REPLACE nie można uaktualniać plików ukrytych i

            systemowych  (takich  jak  IO.SYS,  MSDOS.SYS, IBMBIO.COM,

            IBMDOS.COM)

 

          - zlecenie REPLACE udostępnia następujące kody zakończenia:

                                                                  

                 0     Zakończenie pomyślne

                 2     Brak źródłowego pliku

                 3     Brak źródłowej  ścieżki

                 5     Dostęp zabroniony do pliku

                 8     Brak pamięci

                11     Błąd w zapisie zlecenia komendy

 

    Stosując programy Batch, można używać zlecenia IF w  celu  obsługi

    błędów wykorzystując powyższe kody.

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             1. Załóżmy, że  na twardym  dysku C:  znajdują się  w

           różnych  katalogach  pliki  o  tej  samej nazwie PHONES.CLI

           zawierające numery telefonów.  Aby uaktualnić wszystkie  te

           pliki  na  podstawie  pliku  PHONES.CLI znajdującego się na

           dyskietce w napędzie A:, należy napisać:               

 

                 REPLACE A:\PHONES.CLI C:\ /S

 

           Zlecenie  to  wymieni   każdy  plik  o   nazwie  PHONES.CLI

           znajdujący się na dysku C:, na plik PHONES.CLI z napędu A:

 

         2.Każdy plik o  rozszerzeniu .PRD, który nie  występuje w

           katalogu C:\MSTOOLS, zostanie doń dodany:

 

                 REPLACE A:*.PRD C:\MSTOOLS /A

 

         3.chcemy na dyskietkę kopiować zawsze  te  zbiory,  które 

           nowe oraz te, które uległy modyfikacji.  Trzeba  wydać  dwa

           polecenia:

 

                 REPLACE C:\TEST\*.* A:\ /A

                 REPLACE C:\TEST\*.* A:\ /U