RECOVER    Odzyskuje zbiory po uszkodzeniu sektorów

                       

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

         RECOVER [dysk:][ścieżka]nazwa-pliku[.roz]

     lub

         RECOVER  dysk:

 

ZNACZENIE: Odzyskuje pliki, określone przez nazwę dysku, numer ścieżki

           i nazwę pliku z dysku, który ma uszkodzone sektory. Dane ze

           złych  sektorów    tracone.  Jeśli  zniszczeniu   ulegnie

           katalog, można  odzyskać  wszystkie  jego  pliki  (przykład

           drugi poniżej). Pliki tekstowe mogą wymagać edycji  w  celu

           usunięcia niepotrzebnych  danych.  Użycie  komendy  RECOVER

           jedynie z symbolem dysku spowoduje  odtworzenie  wszystkich

           plików z tego dysku. Jeśli zostaną użyte znaki uogólniające

           (* i ?), będzie odzyskany tylko  pierwszy  plik  o  żądanej

           nazwie.

 

           UWAGA: Komenda ta jest niebezpieczna, gdyż  uszkadza  strukturę

                  katalogów na dysku, gdy użyjesz jej w stosunku do całego

                  dysku. Lepiej jest odzyskiwać  zbiory  kolejno,  poprzez

                  górną postać komendy. Zbiory  z  katalogu  głównego  nie

                  ulegną wówczas uszkodzeniu.

                  Jednak o wiele lepiej jest użyć programu  Disk Doctor  z

                  pakietu  programów  NORTON UTILITIES.  Jeśli  jednak

                  użyłeś komendy RECOVER, to pomoże Ci w  całkowitym  uporządkowaniu 

                  tej  sprawy  program  DiskTools  z  tego samego pakietu.

                                                   

 PRZYKŁADY:

 

 

             RECOVER A:ABC.DAT

                 Plik o nazwie ABC.DAT z dysku  A  będzie  odczytywany

                 sektor   po   sektorze,   z   pominięciem    sektorów

                 uszkodzonych. Plik wynikowy  będzie  mieć  taką  samą

                 nazwę  jak  przed  rekonstrukcją.  Dane  z   sektorów

                 uszkodzonych są tracone.

 

             RECOVER B:

                 Zostanie odtworzona zawartość  całego  dysku.  W nowo

                 utworzonym  katalogu nazwy  plików  będą mieć  postać

                 FILEnnnn.REC,  gdzie 'nnnn' oznacza kolejne numery od

                 0001  wzwyż.  Pozwoli  to  na  analizę i zmianę  nazw

                 plików. Takie użycie komendy   RECOVER  jest  możliwe

                 tylko  w przypadku, gdy katalog dysku  nie  może  być

                 odczytany. Wówczas WSZYSTKIE  pliki w katalogu,  będą

 

                 miały  nazwy o postaci przedstawionej powyżej.

                                                                  

                 UWAGA: Komenda ta  usunie  wszystkie  katalogi  jakie

                        tylko  znajdują  się  na  tym  dysku  wraz  ze

                        zbiorami znajdującymi się w nich, nawet  jeśli

                        atrybuty zbiorów były np. Read Only.  Usunięta

                        zostanie także  etykieta  dysku.  Wszystko  to

                        jest zamieniane na  zestaw  zbiorów  o  nazwie

                        FILExxxx.REC umieszczanych w katalogu  głównym

                        tego dysku.  Wykorzystując to,  łatwo  napisać

                        makro, kasujące szybko dowolną  zawartość  dowolnej

                        dyskietki, np. dla dysku B:

 

                                @echo Nacisnij cokolwiek dla dysku B: ...

                                @echo y | recover b:

                                @del b:\file*.*