PROMPT     Ustalenie sposobu zgłaszania się systemu, komunikatu

                     

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

         PROMPT [[tekst][$znaki]...]

 

ZNACZENIE: Pozwala na utworzenie nowego komunikatu gotowości  systemu.

           Po wprowadzeniu komendy PROMT bez tekstu, jest  wyświetlany

           normalny  komunikat  DOS-a.  W  tekście  mogą   być   użyte

           zdefiniowane  poniżej  znaki  specjalne.  Separatory  DOS-a

           (takie jak spacja) muszą być poprzedzone znakiem innym  niż

           wymienione poniżej. Maksymalna długość  tekstu  wynosi  120

           znaków. Znaki specjalne mogą być umieszczone  w  tekście  w

           postaci '$znak':

                                                                  

                  $$   umieszczenie '$' w komunikacie

                  $t   bieżący czas systemu

                  $d   bieżącą datę systemu

                  $p   nazwę  katalogu  bieżącego  wraz ze  ścieżką  na

                       dysku bieżącym

                  $v   numer wersji aktualnie załadowanego DOS-u

                  $n   znak dysku bieżącego

                  $g   znak '>'

                  $l   znak '<'

                  $b   znak '|'

                  $q   znak '='

                  $h   cofnięcie kursora i skasowanie znaku

                  $e   znak ESCAPE (wywołanie kodów ASCII)         

                  $_   przejście do nowego wiersza (z powrotem karetki)

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             PROMPT $t

                  Ustala bieżącą   datę   jako   komunikat   gotowości

                  DOS-u.   Na  przykład  po  wprowadzeniu  tej komendy

                  komunikat będzie następujący:

 

                       21:30:02:48_

 

              PROMPT KOMENDA

                  Zamienia postać  komunikatu  (  A>  )  na  słowo

                  'KOMENDA'.

 

              PROMPT $n$g                                       

                  Przywraca domyślną postać komunikatu ( A> ).

 

              PROMPT=[$p]$g

                  Komunikatem  staje  się  znak '>'  poprzedzony nazwą

                  katalogu    bieżącego   i    ścieżki,    ujętych   w

                  nawiasy    kwadratowe.    Przyjmując,   że   dyskiem

                  bieżącym jest dysk C,  a  katalogiem  bieżącym  jest

                  Help,  komunikat będzie mieć postać:  [C:\Help]>

 

              PROMPT=$e[s$e[H$e[K$e[1m$v$e[;45H$t   $d$e[u$p$g$e[m

                  Takie zlecenie spowoduje bardzo wygodny sposób zgła-

                  szania się systemu. U góry ekranu zawsze będzie  widoczna

                  wersja Systemu  Operacyjnego,  dalej  czas  i

                  data, a  poniżej  w  kolejnych  wierszach  "normalne

                  zgłoszenie, tzn. $p$g. Dodatkowo informacje te  będą

                  intensywno-białe a reszta biała. Sprawdź praktycznie.