PRINT      Drukuje zbiory w tle pracy systemu 

 

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

    PRINT [/D:urządzenie][/B:bufor][/U:okres1][/M:okres2]

          [/S:kwant-czasu][/Q:kolejka] [/T] [nazwa_zbioru[...]][/C][/P]

 

ZNACZENIE: Drukuje wymienione na liście pliki na drukarce, podczas gdy

           komputer  równolegle   wykonuje   inne   zadania.  Istnieje

           specjalny  parametr  sterujący   maksymalną  liczbą  plików

           mogących  znajdować się  na liście drukowania  oraz zezwala

           na zmianę katalogu bez zakłócenia procesu drukowania. Nazwa

           każdego  wydrukowanego  już  pliku  jest  usuwana  z  listy

           drukowania.  Wprowadzenie komendy bez  podania   parametrów

           spowoduje wyświetlenie nazw plików umieszczonych na liście.

           Przy  pierwszym wykonaniu komendy PRINT  system  pyta się o

           urządzenie-odbiorcę danych, którym może być na przykład PRN

           (drukarka), COM1 itd. Standardowo urządzeniem tym jest PRN.

           Dysk  zawierający  pliki  musi  pozostać w  stacji dyskowej

           aż do  zakończenia drukowania. Każdy  plik  jest  drukowany

           od  początku nowej  strony. DOS    zezwala na wyspecyfikowanie

           nazw dysku i ścieżki, gdzie  znajduje  się  komenda PRINT.

                                                    

 PARAMETRY:

 

           /T  Usuwa wszystkie pliki z listy.

 

           /C  Usuwa z listy plik  wymieniony  przed /C oraz wszystkie

               pliki  wymienione  później  aż do napotkania  parametru

               /P  lub  naciśnięcia  ENTER.

 

           /P  Dodaje do listy plik wymieniony przed /P oraz wszystkie

               pliki  wymienione  później aż do  napotkania  parametru

 

               /C  lub  naciśnięcia  ENTER.  Jeśli nie  podano  innych

               parametrów '/',  przyjmuje  się  obecność /P.

 

 

           /D:urządzenie         Definiuje urządzenie drukujące. Jeśli

                                 nie  podano  tego  parametru,   urzą-

                                 dzeniem  drukującym  staje  się   PRN

                                 (drukarka). Może  być  LPT1,LPT2,LPT3

                                 lub COM1 do COM4                 

 

           /B:bufor              Ustala  długość  (w  bajtach)  bufora

                                 wewnętrznego. Jeśli nie  podano  tego

                                 parametru,  bufor będzie miał długość

                                 512 bajtów. Minimalna wartość: 512, a

                                 maksymalna 16386.

 

           /Q:kolejka            Definiuje  maksymalną  liczbę  plików

                                 mogących   znajdować  się  na  liście

                                 drukowania.  Musi mieścić się w prze-

                                 od  4  do  32.  Wartością standardową

                                 jest  10.

                                                                  

           /S:kwant-czasu  Definiuje wartość kwant-czasu z przedziału

                                  od 1 do 255.  Wartością  standardową jest 8.

 

           /U:okres1             Definiuje  liczbę  zegarowych  taktów

                                 oczekiwania   komendy   PRINT  swojej

                                 kolejności   działania.   Standardowo

                                 jest  to  1 takt.

 

           /M:okres2             Definiuje  liczbę  taktów  zegarowych

                                 pracy  procesora  przydzielanych jednonorazowo 

                                 komendzie PRINT (zakres  od

                                 1 do 255). Standardowo są to 2 takty.

                                                                   

           Powyższe parametry mogą  być   użyte   tylko  w   pierwszym

           wywołaniu komendy PRINT po uruchomieniu DOS-u. Każda  próba

           ponownego  ich  użycia  spowoduje  wyświetlenie  komunikatu

           'Invalid Parameters' (złe parametry).

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             PRINT A:ABC.DAT   lub    PRINT A:ABC.DAT /P

                 Plik  o nazwie  ABC.DAT  z  dysku  A  będzie   dodany

                 do  listy  plików   przeznaczonych   do   drukowania.

                 Drukowanie  będzie procesem tła, tzn.  że w tym samym

                 czasie  komputer będzie mógł wykonywać inne programy.

 

             PRINT /T

                 Usuwa wszystkie pliki z listy drukowania.        

 

             PRINT C:ABC.DAT/P C:DEF.DAT C:TEST.DOC/C

                 Pliki ABC.DAT  i  DEF.DAT  z  dysku  C będą dodane do

                 listy drukowania.  Plik TEST.DOC,  również z dysku C,

                 będzie skreślony z tej listy.

 

             PRINT ABC.DAT/C TEST.DOC/P

                 Plik  ABC.DAT z  dysku  bieżącego  zostanie  usunięty

                 z listy plików  przeznaczonych  do  drukowania,  plik

                 TEST.DOC będzie do tej listy dodany.

 

             PRINT ABC.DAT/D:COM1/B:1024

                 Obecność parametrów  /D  i  /B  wskazuje, iż  komenda

                 PRINT  wywoływana  jest  po  raz   pierwszy.  Długość

                 bufora  jest  ustalana  na  1024 bajty.  Plik ABC.DAT

                 będzie dołączony  do  listy   plików  przesyłanych do

                 urządzenia COM1.