PATH       Ustawia drogę poszukiwań zbiorów w kolejnych katalogach

                           

POSTAĆ:                                                  TYP: WEWNĘTRZNY

              PATH [[dysk:]ścieżka[;...]]

              PATH

 

ZNACZENIE: Tworzy listę nazw dysków i ścieżek  (lub katalogów),  które

            będą  przeszukiwane w przypadku  nie  znalezienia przez DOS

           komendy  lub pliku w katalogu bieżącym.  Kolejność przeszukiwania 

           zależy  od  kolejności  podania  ścieżek.  Komenda

           PATH bez żadnych parametrów powoduje  wyświetlenie bieżącej

           listy ścieżek  poszukiwania  (dostępu)  utworzonej w wyniku

           poprzednich  wywołań PATH.  Lista może być skasowana (staje

           się wówczas listą pustą) za pomocą komendy  PATH,  w której

           jako  parametr  występuje  średnik.  W tym przypadku   DOS,

           szukając  komendy  lub  pliku,  będzie  przeszukiwał  tylko

           katalog bieżący.  Bez  względu  na parametry  PATH  katalog

           bieżący będzie przeszukiwany jako pierwszy.

           UWAGA: Komenda PATH nie zapewnia  przeszukiwania  katalogów

                  dla zbiorów danych, lecz tylko dla wywoływanych programów.

                  Aby zapewnić sobie przeszukiwanie  katalogów

                  także dla danych, należy użyć komendy  APPEND .

                                                  

 PRZYKŁADY:

 

 

             PATH C:\nazwa1;\nazwa2;A:\nazwa3

                 Informuje DOS o tym, że jeśli komenda  lub  plik  nie

                 znajduje się  w katalogu  bieżącym,  to  poszukiwania

                 mają   być   kontynuowane  w  katalogach  'nazwa1'  i

                 'nazwa2' dysku C, a następnie  w  katalogu   'nazwa3'

                 dysku  A, aż  do  skutku.

 

             PATH;

                 Informuje DOS o tym, że ma  być  przeszukiwany  tylko

                 katalog  bieżący  (jest  to  standardowa  ścieżka dla

                 DOS-u).  Ścieżka  przeszukiwania  utworzona  w wyniku

                 poprzednich wywołań komendy PATH zostaje skasowana.

 

             PATH

                 Wykaz aktualnie ustawionego PATH.

 

             Dodanie do PATH nowego katalogu do przeszukiwania:

             Najprościej w tym celu utworzyć mały program typu BATCH,

             który nazwę APATH.BAT, o następującej treści:

 

             @echo off

             echo Stary PATH = %path%

             SET PATH=%path%;%1

             echo Nowy  PATH = %path%

             if .%1==. echo Dodanie ścieżki do PATH :    APATH sciezka

 

             Użycie:

             APATH d:\test

                 Dodanie ścieżki 'D:\test' w celu  poszukiwania  pro-

                 gramów.