MORE       Wyświetla zawartość plików strona po stronie

                         

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

       

             MORE < [dysk:][katalog]nazwa_zbioru

             nazwa_komendy | MORE

 

ZNACZENIE: Zawartość  pliku  o  podanej  nazwie,  znajdującego się na

           podanym  dysku  będzie wyświetlana na ekranie. Każdorazowo

           po  zapełnieniu  ekranu, na  samym  dole  pojawi się napis

           '--More--' i DOS wstrzymując wyświetlanie  pliku  umożliwi

           przeczytanie danych. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje 

           wyświetlenie następnej  porcji  danych.  Zakończenie

 

           procesu nastąpi po  wyczerpaniu  się  danych  z  pliku lub

           po naciśnięciu klawiszy Ctrl-C.                        

 

PRZYKŁADY:

 

 

             MORE < ABC.DAT

                 Spowoduje  wyświetlenie   pojedynczych   ekranów   z

                 zawartością pliku ABC.DAT z dysku bieżącego.

 

             MORE < B:TEST.DAT

                 Spowoduje   wyświetlenie   kolejnych   stron   pliku

                 TEST.DAT z dysku B.

 

             DIR | MORE

                 Wykaz katalogu strona po stronie.

 

             MEM /C | MORE

                 Wykaz zawartości pamięci operacyjnej strona po stro-

                 nie.