MODE       Tryby pracy monitora, drukarki, portów komunikacyjnych itp.

 

 

POSTAĆ:   Komenda MODE ma siedem opcji:                      TYP: ZEWNĘTRZNY

          -----------------------------

 

  Opcja 1     MODE LPTn[:] [C][,[L][,R]]               - drukarka równoległa

 

  Opcja 2     MODE COMn[:] [B[,P[,D[,S[,R]]]]]         - port szeregowy

 

  Opcja 3     MODE [device] [/STATUS]                  - jaki stan urządzeń

 

  Opcja 4     MODE LPTn[:]=COMm[:]                     - przełączanie drukarki

 

  Opcja 5     MODE urządzenie codepage PREPARE=[[yyy]  'g

                   [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku]        

                                                        

              MODE urządzenie codepage=yyy             


'  tablice kodów

              MODE urządzenie codepage REFRESH         

              MODE urządzenie codepage [/STATUS]       '

 

 

  Opcja 6     MODE [typ][,shift[,T]]                   'g   ekran, przesuwanie

              MODE [typ][,n]                           


'  ilość linii na

              MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]           '

   ekranie 25,43,50

 

  Opcja 7     MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]              - szybkość klawiatury

 

                                                                  

 

ZNACZENIE:  Steruje  formatem  operacji  na  drukarce,  włącza   karty

           grafiki, ustala  tryb  pracy  kolorowej  karty  graficznej,

           ustala opcje  dla  interfejsu  komunikacyjnego  (RS232C),

           pozwala na ustalanie parametrów  dla  interfejsu  komunikacyjnego

           oraz na ustalanie szybkości reakcji dla klawiatury.

           UWAGA: Wiele opcji komendy  MODE  dostępnych  jest  jedynie

           wtedy, gdy zostaną dodatkowo załadowane odpowiednie sterowniki

           tych urządzeń. Na  przykład  sterownik  ANSI.SYS  jest

           niezbędny dla możliwości ustawiania rozszerzonych stanów na

           ekranie, natomiast DISPLAY.SYS dla ustawianych stron  kodowych.

           Używa się do tego celu  polecenia  DEVICE  w  zbiorze

           konfiguracyjnym  CONFIG.SYS.  Każdą  z   opcji   wyjaśniono

           oddzielnie:

 

Opcja 1     MODE LPTn[:] [C][,[L][,R]]

 

         ustala charakterystykę drukarki:

                            n  numer drukarki: 1, 2, lub 3

                            C  liczba znaków w wierszu: 80 lub 132

                            L  liczba wierszy w jednym calu pionowego odstępu:

 

                                6 lub 8

                            R  włączenie ciągłych prób powrotu  do  drukowania

                                po  wystąpieniu  błędów  przekroczenia   czasu

                        (proces ten  może  być  zatrzymany  za  pomocą

                        klawiszy Ctrl-Break) - część programu MODE pozostaje

                        w pamięci. Wartościami  znaku  R  mogą być litery:

                        e - zwrócenie informacji "błąd"   (error)

                        b - zwrócenie informacji "zajęty" (busy)

                        p - podjęcie próby na powrót, aż do skutku

                        r - zwrócenie informacji "gotowy" (ready)

                        n - brak ponowienia próby -standardowo- (none)

                                                                  

Standardowo:   LPT1: 80,6,N

Przykład:      MODE LPT2:,8,B  - port drugi, kolumn 80, linii 8, zwróć 'busy'

 

 

Opcja 2      MODE COMn[:] [B[,P[,D[,S[,R]]]]]

 

         ustala parametry dla portu szeregowego:

 

                            n  numer interfejsu komunikacyjnego (COM): 1, 2, 3 lub 4

                                                                  

                            B - (baud rate) szybkość transmisji  -  110,  150,

                        300, 600, 1200, 2400,  4800,  9600  lub  19200

                        bodów (znaczące są tylko dwie pierwsze cyfry)

 

                        P - (parity) parzystość N (brak), O (nieparzysty),

                        E (parzysty), M (mark),  S  (space);  Ostatnie

                        dwie M i S mogą nie być dostępne na wszystkich

                        komputerach. Standardowo jest to E

 

                        D - (data) bity danych 5  do  8-bitowe  słowo;  na

                        niektórych komputerach niedostępne są wartości

                        5 i 6. Standardowo 7.

 

                        S - (stop) bity stopu 1, 1.5 lub 2; na  niektórych

                        komputerach niedostępne jest 1.5.  Standardowo

                        dla szybkości 110 - 2, w pozostałych  przypadkach 1.

 

                        R - (retry) informuje DOS, że interfejs pracuje  z

                        drukarką o wejściu szeregowym oraz włącza ciągłe

                        próby powrotu do drukowania po wystąpieniu

                        błędów przekroczenia czasu. Wartościami  znaku

                        'R' mogą być litery:

                        e - zwrócenie informacji "błąd"   (error)

                        b - zwrócenie informacji "zajęty" (busy)

                        p - podjęcie próby na powrót, aż do skutku

                        r - zwrócenie informacji "gotowy" (ready)

                        n - brak ponowienia próby -standardowo- (none)

                                                                   

 

 Opcja 3        MODE [device] [/STATUS]

 

         pokazuje, jaki jest aktualnie stan urządzeń 'device'

                    lub wszystkich, jeśli napisano  MODE  bez  żadnych

                    parametrów.

 

                    /STATUS  dokładny stan  wszystkich  urządzeń  albo

                        tylko wyszczególnionego w 'device'

 

Przykład:    MODE LPT1  - pokaż stan dla pierwszej drukarki w systemie

 

 

 Opcja 4        MODE LPTn[:]=COMm[:]

 

         dane przeznaczone dla LPTn kierowane są do  interfejsu komunikacyjnego RS232:

 

                            n  numer drukarki: 1, 2, lub 3

                            m  numer interfejsu komunikacyjnego: 1, 2, 3 lub 4

 

 

 Opcja 5        MODE urządzenie codepage PREPARE=[[yyy]

 

            [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku]

 

                  MODE urządzenie codepage=yyy

                  MODE urządzenie codepage REFRESH

                  MODE urządzenie codepage [/STATUS]

                                                                  

           Zlecenie   MODE   można   używać   w   celu  ustawienia lub

           wyświetlenia tablicy kodów  przewidzianej dla drukarki  lub

           konsoli.  W tym celu można używać następujących opcji:

 

 

     Opcja        Działanie

     -----------------------------------------------------------------

     urządzenie   Określa urządzenie wspomagające przełączanie  tablic

                  kodów. Możliwe wartości:  CON, LPT1, LPT2 i LPT3

 

     yyy          Określa numer tablicy kodów:

                  437   Stany Zjednoczone USA

                  850   Wielojęzyczna (Latin I)

                  852   Wielojęzyczna słowiańska (Latin II) - Polska

                  860   Portugalia

                  863   Kanadyjsko-Francuska

                  865   Nordycka

                                                                   

     nazwa_pliku  Określa nazwę pliku zawierającego dane  dla  tablicy

                  kodów  ( .CPI), na podstawie których DOS buduje taką

                  tablicę dla wyszczególnionego  urządzenia.  Dostępne

                  są następujące zbiory:

                  Zbiór       Obsługiwane urządzenie

                  ----------------------------------

                  EGA.CPI     EGA lub IBM PS/2

                  LCD.CPI     IBM PC wyświetlacz ciekłokrystaliczny

 

                  4201.CPI     IBM Proprinters II i III    Model 4201

                                    IBM Proprinters II i III XL Model 4202

                  4208.CPI    IBM Proprinter X24E  Model 4207

                                    IBM Proprinter XL24E Model 4208

                  5202.CPI     IBM Quietwriter III printer

 

 

           Oprócz  wymienionych  opcji  można  używać  podanych  niżej

           czterech słów kluczowych w składni:

                           "MODE urządzenie codepage"

           Poniższa tabela wyjaśnia funkcje, które pełnią te słowa:

 

     Słowo kluczowe     Funkcja

     -----------------------------------------------------------------

     PREPARE        Żąda przygotowania przez DOS  tablicy  kodów  dla

                    zadanego urządzenia. Pierwsze użycie danej tablicy

                     kodów musi być zawsze poprzedzone jej  przygotowaniem.

                                                                  

     SELECT         Określa numer tablicy kodów, która ma być używana

 

     REFRESH        W przypadku zniszczenia tablicy kodów  na  skutek

                    błędów sprzętowych i innych,  opcja  ta  powoduje

                    jej odtworzenie.

 

     /STATUS        Wyświetla aktualnie ustawione tablice  kodów  dla

                    urządzeń.  Należy  zauważyć,  że   oba   poniższe

                    zlecenia działają identycznie:

 

                    MODE CON codepage

                    MODE CON codepage /STATUS

                                                                   

 

   Dopuszczalne są następujące skróty dla słów kluczowych:

 

          Skrót      Pełna nazwa

          ---------------------------

          CP         codepage

          /sta       /status

          prep       prepare

 

          sel      

          ref        refresh

 

UWAGA:   W przypadku pracy w sieci nie należy używać opcji:  P

 

                                                               

 Opcja 6        MODE [typ][,shift[,T]]

 

       MODE [typ][,n]

                  MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

                            ustala charakterystykę karty graficznej obsługującej

                            monitor:

 

                            typ może mieć jedną z następujących wartości:

                                   40    dla kolorowej  karty  graficznej  ustala

                                          40 znaków w wierszu

                                   80    dla kolorowej  karty  graficznej  ustala

                                          80 znaków w wierszu

                                BW40  włącza kolorową kartę graficzną,  ustala

                                       40 znaków w wierszu  i  wyłącza  kolory

                                       (obraz czarno-biały)                          

                                BW80  włącza kolorową kartę graficzną,  ustala

                                       80 znaków w wierszu  i  wyłącza  kolory

                                       (obraz czarno-biały)

                                CO40  włącza kolorową kartę graficzną,  ustala

                                       40 znaków w wierszu i włącza kolory

                                CO80  włącza kolorową kartę graficzną,  ustala

                                       80 znaków w wierszu i włącza kolory

                                MONO  włącza monochromatyczną kartę graficzną,

                                       ustala 80 znaków w wierszu

                                    shift może być równe L lub R; przesuwa obraz w

                                           prawo (R) lub w lewo (L)  o  jeden  lub

                                           dwa znaki

                                                                  

                  T     wyświetla wiersz znaków  na  ekranie,  po  czym

                                zadaje  pytanie,  czy  ekran  jest   ustawiony

                                prawidłowo;   po  odpowiedzi  przeczącej   (N)

                                przesuwa  obraz i pyta ponownie; po odpowiedzi

                        twierdzącej (Y) kończy wykonywanie komendy

 

              CON[:]    Ustawienie dotyczyć będzie monitora.

              COLS=c    Określenie liczby znaków w linii, 40 lub 80.

              LINES=n   Określa liczbę linii jakie będą wyświetlane na

                        ekranie. Wartościami dla 'n' mogą  być  liczby

                        25, 43 lub 50.  Jednak  nie  każdy  typ  karty

                        umożliwia to. Na VGA możesz wszystko ustawić.

                        UWAGA: Aby to zadziałało, to musi być  załadowany

                        sterownik ANSI.SYS,  za  pomocą  zlecenia

                        DEVICE w CONFIG.SYS.

 

         UWAGA: Za pomocą komendy MODE można wykonać symulację karty CGA

         na karcie Monochrome (MDA)

                 MODE CO80  - symulacja CGA na MDA

                 MODE MONO  - przywrócenie trybu HERCULES

         Nie  na  wszystkich  jednak  kartach  monochromatycznych   jest

         możliwa symulacja  CGA  za  pomocą  komendy  MODE.  Na  starych

         kartach HERCULES-a  koniecznym  jest  zastosowanie  specjalnych

         programów, jak np. COLOR.

 

 

 Opcja 7        MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

 

         ustala szybkość powtarzalności klawiszy klawiatury

 

                    CON[:]   Dotyczy klawiatury

 

                    RATE=r   Szybkość repetycji (powtarzalności)  klawiszy,

                             od 1 do 32. Oznacza to przy długim

                             trzymaniu  naciśniętego   klawisza   jego

                             automatyczne  powtarzanie  z   prędkością

                             odpowiednio od 2 do 30 znaków na sekundę.

                             Standardową  wartością  jest  20.   Jeśli

                             ustawiasz  opcję  RATE  to  musisz  także

                             ustawić DALEY.

 

                    DELAY=d  Zwłoka, zanim rozpocznie się  powtarzanie

                             znaków. Wartością jest 1,2,3,4  reprezentujące

                             0.25, 0.50, 0.75, 1 sekundy zwłoki.

                             Standardową wartością jest 2. Jeśli określasz

                             opcję  DELAY,  to  musisz  określić

                             także RATE.

 

 

 PRZYKŁADY:

 

             MODE LPT2:132,6

                     Ustala  długość  wiersza dla drukarki 2 na 132 znaki,

                     a liczbę wierszy w jednym calu na 6.

 

             MODE BW80,R

                 Włącza  kolorową  kartę  graficzną,  ustala   długość

                 wiersza na 80 znaków i przesuwa  obraz  o dwa znaki w

                 prawo.

 

                 MODE COM2:30,N,8,1

                     Ustala dla interfejsu komunikacyjnego  2  następujące

                     parametry:  szybkość  -  300 bodów,  brak sprawdzania

                     parzystości, 8-bitowe słowo, 1 bit stopu.

                                                                  

             MODE LPT1=COM2

                 Przesyła  wszystkie  dane  kierowane na drukarkę 1 do

                 interfejsu komunikacyjnego 2.

 

             MODE.COM CON RATE=32 DELAY=2

                 Maksymalne  przyspieszenie  powtarzalności   klawiszy

                 klawiatury, przy średnim czasie zwłoki zanim rozpocznie się repetycja.