MIRROR     Ułatwia odtworzenie skasowanych zbiorów

                      

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

     MIRROR [dysk:[...]] [/1] [/Tdysk[-xxx][...]]

     MIRROR [/U]

     MIRROR [/PARTN]

     MIRROR

 

ZNACZENIE: Program ten gdy jest załadowany do pamięci, bardzo  ułatwia

           odtworzenie skasowanych zbiorów, odzyskanie stanu dysku  po

           jego sformatowaniu, oraz odtworzenie skasowanych partycji.

           Program ten jest rezydentem,  lecz  tylko  wtedy,  gdy  ma

           śledzić kasowane zbiory i zajmuje wtedy w  pamięci  opera-

           cyjnej 6.4 KB.

 

           Operacje kasowania zbioru,  czy  formatowania  dysku,  nie

           polegają na  fizycznym  usunięciu  całej  zawartości  tych

           danych, lecz jedynie  na  specjalnym  oznaczeniu,  że  ten

           obszar został już zwolniony do innych celów, i że  od  tej

           pory można na nim powielać nowe dane. Dlatego  szczególnie

           zaraz po skasowaniu, czy sformatowaniu dysku jest  możliwe

           odtworzenie danych, dopóki nie zostały one jeszcze zamazane

           nowymi zbiorami. Niektóre dane np. o skasowanym zbiorze

           giną  bezpowrotnie,  jak  np.  jego  pełna  nazwa.  Zawsze

           gubiony jest pierwszy znak w nazwie zbioru. Jednak gdy rezydentny

           program MIRROR jest załadowany, to podczas  kasowania

           każdego zbioru,  albo  podczas  formatowania  dysku,

           będą zapisywane w małym zbiorze wszystkie niezbędne informacje

           o dysku i tych zbiorach, oraz ich fizycznych  umiejscowieniach 

           na  dysku.  Znakomicie  ułatwia  to  potem  w

           odtworzeniu czegokolwiek i to  do  tego  stopnia,  że  nie

           tylko wiadomo jaka była pełna nazwa  zbioru,  ale  możliwe

           jest jego pełne odzyskanie, nawet gdy  zapisano  już  inne

           zbiory w tym katalogu, czy w ogóle na dysku.

 

           UWAGA: Do prawidłowego działania systemu  zapisywania

                  informacji o zbiorach potrzebne jest posiadanie nieco

                  miejsca na  dysku.  Im  więcej  go  posiadasz,  tym

                  pewniejsze jest odtworzenie  zbiorów,  a  zwłaszcza

                  tych dawniej usuniętych i o dużych  rozmiarach.  To

                  co powiedziałem  przed  chwilą  wyżej,  nie  będzie

                  działać, jeśli masz minimalną ilość wolnego miejsca.

                  Wtedy zbiór w dalszym ciągu pozostanie oznaczony *.

 

 

 PARAMETRY:

 

 

      dysk:      Jednoliterowa nazwa dysku z dwukropkiem, określająca

                 dla jakiego  dysku  należy  utworzyć  kopię  tablicy

                 alokacji zbiorów (FAT) i katalogu głównego,  niezbędne

                 do dobrego odtworzenia zawartości tego  dysku  w

                 razie gdy będzie nieopatrznie  sformatowany.  Informacje

                 te, wykorzystywane są przez program  UNFORMAT 

                 Dane te zapisywane są w  zbiorach:  MIRRORSAV.FIL  o

                 atrybucie RHSA oraz w zbiorze MIRROR.FIL o atrybucie

                 SA. Zbiory są tworzone w katalogu głównym tego dysku.

                 Podanie kilku parametrów dysk: oddzielonych  spacjami,

                 oznacza zapisanie obrazu dla tych dysków.

                 UWAGA: Jeśli będzie wywołane  polecenie  MIRROR  bez

                        nazwy dysku, to będzie to wykonane dla bieżącego dysku.

 

      /1         Oznacza, że nie będzie wykonywana kopia opisanych  wyżej

                 zbiorów, do zbiorów z rozszerzeniem .BAK

 

    /Tdysk       Powoduje zainstalowanie programu także do śledzenie 

      -xxx     kasowanych zbiorów na  dysku  dysk.  Będzie  dodatkowo

                 utworzony na tym dysku, w katalogu głównym, zbiór  o

                 nazwie PCTRACKR.DEL, o atrybucie SA. Jest  on  wykorzystywany

                 przez program UNDELETE  do  odtwarzania

                 skasowanych zbiorów. Parametr xxx jest opcjonalny  i

                 pozwala podać  samemu  jaka  ilość  zbiorów  ma  być

                 śledzona. Im większa to  jest  liczba  tym  większym

                 zbiorem  będzie  PCTRACKR.DEL.  Przykładowo  dla  10

                 zbiorów jego wielkość będzie około 1.7 KB, a dla 700

                 zbiorów około 127 KB. Parametr 'xxx' może przyjmować

                 wartości od 1  do  999.  Jeśli  jest  pominięty,  to

                 przyjmowane są następujące standardowe wartości:

 

                 Rozmiar dysku    xxx    Rozmiar zbioru PCTRACKR.DEL

                 ---------------------------------------------------

                  360 KB           25         5 KB    'g

                  720 KB           50         9 KB    


'  Dla

                  1.2 MB           75        14 KB    


'  dyskietek

                  1.44 MB          75        14 KB    '

 

                  20 MB           101        18 KB    'g   Dla

                  32 MB           202        36 KB    


'  dysków

                  >32 MB          303        55 KB    '

   twardych

 

                 UWAGA: Jeśli chcesz użyć większej wartości dla  xxx,

                 niż poprzednio, to koniecznym jest najpierw skasować

                 zbiór PCTRACKR.DEL. W przeciwnym razie będą przyjęte

                 znowu  poprzednie  wartości,  gdyż  zbiór  ten   raz

                 utworzony, nie może być powiększany, ani zmniejszany.

 

      /U         Usunięcie programu MIRROR.COM z pamięci operacyjnej,  co

                 oznacza zaniechanie  śledzenia  kasowanych  zbiorów.

                 Nie można go jednak usunąć z pamięci jeśli został po

                 nim załadowany jakikolwiek inny program rezydentny.

 

      /PARTN     Zapamiętanie na dyskietce,  w  zbiorze  PARTNSAV.FIL

                 informacji o podziale dysku na partycje, jakie uzyskuje

                 się za pomocą zlecenia  FDISK.  Zajmuje  on  na

                 dyskietce tylko 3KB i wystarcza go zapisać  jednorazowo,

                 zaraz po użyciu komendy FDISK. Do  odtwarzania

                 uszkodzonej partycji służy polecenie  UNFORMAT .

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             MIRROR

                 Wykonanie obrazu dla bieżącego  dysku.  Program  nie

                 będzie rezydować.

 

             MIRROR C: D:

                 Wykonanie obrazu dla dysków C:  i  D:.  Program  nie

                 będzie rezydować.

 

             MIRROR C: D: /Tc /Td

                 Wykonanie obrazu dla dysków C: i D: oraz załadowanie

                 programu do  pamięci  w  celu  śledzenia  kasowanych

                 zbiorów, na dysku C: i D:. Ilość śledzonych  zbiorów

                 będzie przyjęta domyślnie.

 

             INSTALL = C:\DOS\MIRROR.COM C: D: /Tc-700 /Td-500 /Ta-10

                 Zainstalowanie programu w zbiorze CONFIG.SYS za  po-

                 mocą zlecenia INSTALL. Parametry tak  jak  wyżej,  z

                 tym że przyjęto dla dysku C: śledzenie    dla  700

                 zbiorów, dla D: 500 zbiorów, a dla A: 10 zbiorów.