JOIN       Przydziela napęd dyskowy do ścieżki

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

             JOIN [dysk: dysk:ścieżka]

             JOIN dysk: /d

             JOIN

 

ZNACZENIE:  Zlecenie  JOIN  sprawia,    nie  ma  potrzeby   używania

           odrębnych nazw dla fizycznych  napędów  dyskowych.  Zamiast

           tego  można  odwoływać  się  do  wszystkich   katalogów   w

           określonym  napędzie  za  pomocą  jednej  ścieżki.   Jeżeli

           ścieżka już istnieje, normalne  odwołania  do  tej  ścieżki

           będą przechwytywane przez zlecenie JOIN. Nie  można  używać

           zlecenia JOIN w odniesieniu do napędów używanych przez inny

           proces,  np.  w  sieci.  Zlecenie  to  samoczynnie   tworzy

           odpowiedni  katalog  jeśli  nie  istnieje.   Po   wykonaniu

           zlecenia  JOIN  nazwa  pierwszego  napędu   przestaje   być

           aktualna i przy próbach odwoływania się do niego na ekranie

           pojawia się komunikat: "Invalid drive".                

 

UWAGI:  Następujące zlecenia nie działają w odniesieniu do napędów

           przyporządkowanych zleceniem JOIN (lub SUBST):

 

                    ASSIGN               FORMAT

                    BACKUP             LABEL

                    CHKDSK             MIRROR

                    DISKCOMP         RECOVER

                    DISKCOPY         RESTORE

                    FDISK                 SYS 

                                       

 

 PRZYKŁADY:                                                     

 

 

 

           Napęd można przydzielić  jedynie  do  podkatalogu  katalogu

           pierwotnego, który  jeśli  już  istnieje  to  musi  być  na

           dodatek pusty. Poniższe zlecenie jest poprawne:

 

                 JOIN D: C:\SALES

 

           a poniższe nie jest poprawne:

 

                 JOIN D: C:\SALES\REGIONAL

 

        W  powyższym  przykładzie  dysk  D:  przestanie istnieć w sensie

    logicznym  i  odwołanie  do  niego  będzie  możliwe  jedynie   przez

    napisanie  ścieżki  do  danego  katalogu  z  dodaniem  na   początku

    C:\SALES.   Zatem  komenda   dir  c:\sales  spowoduje   wyświetlenie

    zawartości  katalogu  pierwotnego  dysku  D:.  Komenda  cd  c:\sales

    spowoduje, że przejdziemy na dysk D: do katalogu pierwotnego.

    Zatem logicznie dysk C: zostanie powiększony także o dysk D:, a  pod

    kartoteką \SALES będzie cała  struktura dysku D: wraz  ze wszystkimi

    kartotekami.

 

           Aby wyłączyć działanie zlecenia JOIN, należy napisać:

 

                 JOIN napęd: /D

 

        Jednakże  po  tej  czynności  system  nie  usuwa   automatycznie

    przydzielonego  katalogu.  Aby  to  zrobić dla powyższego przykładu,

    należy napisać: rd c:\sales.

 

        Napisanie zlecenia JOIN  bez parametrów, spowoduje  wyświetlenie

    bieżących przyporządkowań.