IF         Warunek 'Jeśli' używany także w programach Batch

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

         IF [NOT] warunek komenda

 

ZNACZENIE: Instrukcja wewnętrzna powodująca warunkowe wykonywanie  komend

           DOS-a. Może być ona wykonana na poziomie  komend,  ale

           najczęściej używana jest wewnątrz programów Batch.

           Parametrami warunku mogą być:

 

           ERRORLEVEL numer

              Warunek jest spełniony, jeśli kod wyjściowy poprzedniego

              programu był równy lub większy niż podany 'numer'.   Kod

              wyjściowy  programu  można  przypisać  za  pomocą komend

              BACKUP,  RESTORE,  XCOPY,  REPLACE,  DISKCOPY, DISKCOMP,

              FORMAT oraz za pomocą innych programów użytkownika.

 

           nazwa1==nazwa2

               Warunek  jest spełniony, jeżeli 'nazwa1' i  'nazwa2' są

               identyczne. Łańcuchy mogą zawierać dowolne znaki z  wyjątkiem:

               przecinków, średników, znaków równości, spacji.

                                                                  

           EXIST [dysk:]nazwa-pliku[.roz]

               Warunek   jest   spełniony, jeżeli na wymienionym dysku

               istnieje plik o podanej nazwie.  Podanie nazwy  ścieżki

               jest niedozwolone.

 

           'Komenda'  może  być  dowolną  komendą  DOS-u.  Będzie  ona

           wykonywana, jeśli 'warunek' zostanie spełniony, w  przeciwnym

           przypadku będzie pominięta, a system rozpocznie wykonywanie

           następnego wiersza programu Batch. 'NOT warunek' jest

 

           zaprzeczeniem warunku.                                 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             IF EXIST ABC.DAT COPY ABC.DAT B:

                 Powoduje sprawdzenie, czy na dysku bieżącym  znajduje

                 się plik o nazwie  ABC.DAT. Jeśli plik  ten istnieje,

                 kopiuje go na dysk B, w przeciwnym przypadku zostanie

                 wykonany następny wiersz programu Batch.

 

             IF %1==HASŁO ECHO Hasło wprowadzono poprawnie

                 Powoduje sprawdzenie, czy dany argument parametru  %1

                 jest równy 'HASŁO'.  Jeśli tak,  to zostanie wykonana

                 instrukcja ECHO i na ekranie  pojawi się napis 'Hasło

                 wprowadzono poprawnie'. W przeciwnym przypadku będzie

                 wykonany następny wiersz programu Batch.         

 

             IF ERRORLEVEL 4 ECHO Przerwany z powodu błędu

                 Sprawdzi kod wyjściowy poprzedniego programu.  Jeżeli

                 kończąc   działanie   program   przypisze    zmiennej

                 ERRORLEVEL  wartość  4,  na ekranie  pojawi się napis

                 'Przerwany z powodu błędu'.  Jeśli zmienna ERRORLEVEL

                 będzie mieć jakąkolwiek inną wartość, nastąpi skok do

                 kolejnego wiersza programu Batch.