GOTO       Skocz do miejsca w zbiorze BATCH oznacz. etykietą

                           

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

         GOTO etykieta

 

ZNACZENIE: Jest to jedna z komend  mogących  wystąpić w  plikach  typu

           BATCH. Przekazuje  ona  sterowanie do wiersza rozpoczynającego

           się od 'etykiety'.  Etykieta  jest  rozpoznawana przez

           obecność  dwukropka (:) przed  nazwą.  Jeżeli  etykieta nie

           jest podana,  wykonywanie  komend pliku typu BATCH zostanie

           przerwane i nastąpi  wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

           Tylko osiem pierwszych  znaków  etykiety  jest  znaczących.

           Wiersza zawierającego etykietę nie wyświetla się na ekranie

           nawet po komendzie ECHO ON.

 

 PRZYKŁADY:

 

                                                    

             :TEST                                            

             rem TO JEST TEST

             GOTO TEST

                 Wiersz zawierający polecenie  'GOTO TEST'  przekazuje

                 sterowanie  do  wiersza  zawierającego tekst ':TEST'.

                 W tym przypadku  będzie  wyświetlony  tekst:  'rem TO

                 JEST TEST'.

               UWAGA: Jedynym sposobem zatrzymania programu jest wciśnięcie

                              klawiszy Ctrl-Break.