FORMAT     Formatuje dysk lub dyskietkę

                                    (przygotowanie do zapisu plików)

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

 FORMAT dysk: [/Q] [/V[:Lab]] [/S] [/B]                 - szybkie formatowanie

 FORMAT dysk: [/F:Size] [/U] [/V[:Lab]] [/S] [/B]       - określając rozmiar

 FORMAT dysk: [/1] [/4] [/U] [/V[:Lab]] [/S] [/B]       - jednostronne i 360KB

 FORMAT dysk: [/8] [/U] [/S] [/B]                       - dla 8 sektorów

 FORMAT dysk: [/S:xx] [/T:yy] [/U] [/V[:Lab]] [/S] [/B] - określając ilość

                                                          ścieżek i sektorów

 

ZNACZENIE: Przygotowuje  nowy  dysk  znajdujący się w wyspecyfikowanej

           stacji do użycia pod systemem DOS.  Ten proces  inicjowania

           dysku ustala specjalne reguły,  umożliwiające zapisywanie i

           odczytywanie plików oraz sprawdzanie  na  dysku  obszarów z

           defektem. Używany dysk może być powtórnie formatowany,  ale

           każda  taka  czynność  niszczy   dane  zapisane  na  dysku.

           Wszystkie  nowe  dyski  muszą  być  formatowane  przed  ich

           użyciem  pod DOS-em. W wersji DOS-a   można podać  nazwy

           dysku i  ścieżki  zawierających  program  FORMAT.  Zlecenie

           FORMAT tworzy na dysku katalog pierwotny, tzw. korzeń i tablice

            alokacji plików, tzw. FAT. Każdy nowy dysk  musi  być

           sformatowany przed jego pierwszym użyciem w  systemie  DOS.

           Wyjątek stanowią tylko niektóre dyskietki, formatowane  już

           fabrycznie, jak np. firmy VERBATIM.

           UWAGA: W celu odzyskania  danych  na  dysku,  który  został

                  omyłkowo sformatowany, użyj komendy  UNFORMAT .

           UWAGA: Zobacz także  opis  programu  800,  który  umożliwia

                  wykonanie  wszelkich  nietypowych  formatów,  w  tym

                  dużych, np. dyskietkę 360 KB jako 800 KB. Znajdziesz

                  tam  także  cenne  informacje  wyjaśniające   budowę

                  formatu dyskietki.

                                                                  

 

 PARAMETRY:

 

 

           /1  Formatowanie jednej strony

 

           /4  Formatuje w napędzie typu 1.2 MB tak jak by to był  na-

               pęd 360 KB. Zatem z dyskietki 1.2 MB otrzymamy  dyskietkę

                360 KB

 

           /8  Formatowany  dysk będzie mieć po 8 sektorów na ścieżce;

               jeżeli opcja /8 nie zostanie użyta, to dysk będzie mieć

               po 9 sektorów  na ścieżce;  parametru  tego  nie  można

               stosować do dysku stałego.

                                                                  

           /B  Na  dysku  zostanie  zarezerwowane miejsce  dla  plików

               systemowych DOS-u; pliki te mogą być dodane później  za

               pomocą komendy   SYS .  Parametrów  /S i /V  nie  wolno

               używać jednocześnie z opcją /B. Obecnie jednak za pomocą

               komendy SYS można przenieść dowolny system z  dowolnego

               miejsca na dowolny dysk, bez potrzeby jego przygotowywania

               tym przełącznikem. Różnica pomiędzy tak przy-

               gotowaną dyskietką, a przygotowaniem je za  pomocą  SYS

               jest tylko jedna, a mianowicie FORMAT  zapewnia  umiejscowienie

               zbiorów systemowych w całości na samym początku,

               a SYS zapewnia ładowalność systemu nie bawiąc  się

               w eleganckie ułożenie tych zbiorów na  samym  początku,

               zwłaszcza gdy były na niej jakieś inne zbiory.  Komenda

               SYS gwarantuje,  że  tylko  najbardziej  istotna  część

               zbioru IO.SYS  znajdzie  się  na  samym  początku,  bez

               względu na to co się tam poprzednio znajdowało.

 

           /Q  Powoduje ponowne szybkie  sformatowanie  dyskietki  bez

               wyszukiwania błędnych sektorów.  Ten  przełącznik  może

               być użyty tylko dla dyskietki uprzednio  sformatowanej,

               która  ma  być  szybko  wyczyszczona  z  niepotrzebnych

               zbiorów, katalogów itp. Następuje tylko wykasowanie FAT

               katalogu głównego i etykiety.

                                                                  

           /S  Pliki  systemowe  będą  skopiowane na nowo  formatowany

               dysk,  tzn. formatowany dysk będzie dyskiem systemowym,

               czyli będzie zawierać w  początkowym  obszarze  zbiory:

               IO.SYS, MSDOS.SYS i COMMAND.COM. Zobacz przełącznik /B.

               Dyskietkę można uczynić systemową w  dowolnym  momencie

               później za pomocą komendy  SYS .

 

           /U  Formatowanie  nieodwracalne  zapewniające,  że   żadnym

               narzędziem nie można już się dowiedzieć co było  uprzednio

               na  takim  dysku.  Jest  to  zabezpieczenie  przed

               niepowołanym  dostępem.  Bez  tego  przełącznika  można

               odzyskać strukturę zbiorów za pomocą komendy UNFORMAT.

                                                                   

     /V[:Lab]  Po zakończeniu formatowania  program  poprosi o podanie

               etykiety dysku (1-11 znaków) lub  zapisze    od  razu

               jeśli była podana pod 'Lab'. Etykieta dysku  staje  się

               jego identyfikatorem.

 

      /F:Size  Określa rodzaj  formatu  według  rozmiaru  jaki  chcemy

               uzyskać. Parametr 'Size' stanowi liczbę  w  kilobajtach

               mówiącą o oczekiwanej pojemności dyskietki,  tzn.  160,

 

               180, 320, 360, 720, 1200, 1440, 2880.

               Polecane jest, o ile to możliwe, używanie  tego  klucza

               zamiast parametrów /T i  /N,  gdyż  stanowi  on  jednoznaczne

               i proste ustalenie typu formatu.

 

 

      /S:yy    Określa liczbę (yy) sektorów przypadającą  na  ścieżkę.

               Przełącznik ten powoduje  sformatowanie  dyskietki  3,5

               calowej wg podanej liczby sektorów. Dla dyskietki o pojemności

               720 KB wartość ta wynosi 9  ( /s:9 ).

                                                                   

      /T:xx    Określa liczbę ścieżek (xx) na dysku.  Przełącznik  ten

               powoduje sformatowanie dyskietki 3,5 calowej wg podanej

               liczby ścieżek. Dla dyskietek o pojemności  720 KB  lub

               1.44 MB wartość tego przełącznika wynosi 80  ( /t:80 )

 

  UWAGA1: Jeśli nie będzie podany jawnie rozmiar formatu za pomocą przełącznika

                  /F:Size, lub /T:yy i /S:xx, lub /4, to domyślnie przyjmowany

                  jest taki do jakiego jest przewidziany napęd w jakim ma się

                  odbywać formatowanie. Przykładowo dyskietkę  włożoną  do  napędu

                  1.2MB system będzie usiłował sformatować właśnie na 1.2MB  bez

                  względu na jej rodzaj, chyba że jawnie podano  oczekiwaną  pojemność.

 

  UWAGA2: Jeśli zostaną użyte co najwyżej przełączniki /B,  /S  i  /V,  to

          jest przeprowadzane formatowanie bezpieczne, umożliwiające  anulowanie

          jego skutków i odtworzenie pierwotnej struktury  zbiorów

          za pomocą polecenia UNFORMAT.

                                                                  

 

KODY ZAKOŃCZENIA:

 

             Kod     Funkcja

             -----------------------------------------------------------

              0      Zakończenie pomyślne

              3      Przerwanie użytkownika  CTRL-C lub Ctrl-Break

              4      Błąd fatalny - dowolny błąd różny od 0, 3 lub 5

              5      Odpowiedź N na pytanie "Proceed with format (Y/N)?"

                                                                  

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             FORMAT B: /S /V

                 Dyskietka w stacji B będzie formatowana jednostronnie

                 lub dwustronnie, zależnie od typu mechanizmu dyskowego.

                 Na dyskietce zostaną umieszczone pliki systemowe

                 DOS-a.  Po  sformatowaniu dyskietki program poprosi o

                 podanie dla niej etykiety.  Rozmiar dyskietki  będzie

                 taki jaki jest typ napędu, np. 1.44  MB.  Jeśli  dyskietka

                 nie odpowiada temu napędowi,  to  formatowanie

                 może być nieudane.

 

             FORMAT B: /S /V /F:720

                 Dokładnie tak jak powyżej ale  z  wyraźnym  zaznaczeniem,

                 że dyskietka  ma  być  sformatowana  na  720 KB

                 zamiast np. na 1.44 MB.

 

             FORMAT A: /B /1

                 Dyskietka w stacji A będzie  formatowana  jednostronnie.

                 Na dyskietce  zostanie zarezerwowane miejsce dla

                 plików  systemowych;  pliki  te  mogą  być  kopiowane

                 później za pomocą komendy SYS .

 

             FORMAT C: /S

                 Formatowanie dysku twardego  C:  ze  skopiowaniem  na

                 niego systemu operacyjnego. Użytkownik będzie proszony

                 o potwierdzenie tego zamiaru oraz o podanie, w celu

                 potwierdzenia, także dotychczasowej etykiety dysku.

                 UWAGA: Jeśli jest to dysk pierwszy raz instalowany  w

                        komputerze, to trzeba najpierw wykonać komendę

                         FDISK .