FOR        Wykonaj komendę dla kolejnych zbiorów 

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

 

     FOR %%zmienna IN (zbiór) DO komenda       - wewnątrz Batch File

     FOR  %zmienna IN (zbiór) DO komenda       - poza Batch File

 

ZNACZENIE: Instrukcja  grupowego  przetwarzania,  umożliwiająca interakcyjne-

            wykonywanie komend. Parametr  '%%zmienna'  przyjmuje

           kolejno wszystkie wartości z podanego zbioru, realizując za

           każdym razem wymienioną komendę.  Wykonywanie  komendy  FOR

           kończy się w chwili,  gdy  zostanie  użyty  ostatni element

           zbioru.  Wartością  parametru  'komenda'  może  być:  nazwa

           programu, komenda DOS-u lub inna  komenda  programów  Batch

           (oprócz FOR). Komend FOR nie można  zagnieżdżać. Jako nazwa

           pliku nie może wystąpić nazwa ścieżki. Zbiór może zawierać:

           programy, nazwy zmiennych  lub  liczby.  Dozwolone są znaki

           globalne, '*' i '?'.

           UWAGA: Wewnątrz makra Batch File należy stosować %%zmienna,

                  a poza nim %zmienna.

           UWAGA2: Symbol 'zmienna' oznacza zmienną jednoliterową.

                                                   

 PRZYKŁADY:

 

 

         FOR %%x IN (ABC.DAT DEF.DAT) DO TYPE %%x

 

                 Zmienna  '%%x' przyjmuje kolejno wartości nazw plików

                 znajdujących się w nawiasach. Komenda jest wykonywana

                 dla każdej z wartości, które przyjmuje zmienna '%%x'.

                 W tym przypadku  zostanie  wyświetlona zawartość każ-

                 dego z plików na standardowym  urządzeniu wyjściowym.

 

 

         FOR %x IN (*.TXT *.DOC *.ME) DO copy dokument.txt + %x dokument.txt

 

                 W tym przypadku zlecenie takie można wydać  bezpośre-

                 dnio po zgłoszeniu się  Systemu  Operacyjnego,  czyli

                 bez pisanie dla niego makra typu  Batch  File.  Użyto

                 tutaj bowiem zamiast '%%x' zmienną '%x'. Zlecenie  to

                 tworzy zbiór "DOKUMENT.TXT" poprzez połączenie  wszy-

                 stkich zbiorów typu *.TXT, *.DOC, *.ME w  jeden.  Dla

                 czytelności komendę napisano małymi literami w odróż-

                 nieniu od zlecenia FOR, tzn. komendą tutaj jest:

 

                       copy dokument.txt + %x dokument.txt