FIND       Znajduje łańcuch w zbiorze

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

     FIND [/V][/C][/N][/I] "tekst" [[dysk:][ścieżka]nazwa_zbioru...]

 

ZNACZENIE: Przeszukuje podany zbiór (zbiory) celu znalezienia zadanego

           tekstu i wyświetla wszystkie wiersze zawierające ten tekst.

           Tekst do odszukania musi być zawarty w  cudzysłowie.  Znaki

           globalne w tekście są niedopuszczalne.  Cudzysłów  "  powoduje

            że DOS szuka apostrofu '. Komenda FIND może być użyta

           do lokalizacji tekstu  zawartego  w  kilku  zbiorach.  Przy

           określaniu zbiorów nie jest dozwolone używanie znaków  specjalnych * i ?.

                                                                   

 

PARAMETRY

 

 

           /V  Wyświetla wszystkie wiersze wewnątrz podanego pliku NIE

               zawierające podanego tekstu.

 

           /C  Wyświetla liczbę wystąpień podanego tekstu bez wyświetlania

                wierszy zawierających ten tekst.

 

           /N  Wyświetla  wiersz  zawierający podany tekst wraz z jego

               względnym numerem w zbiorze.

 

           /I  Litery małe i duże nie będą rozróżniane.

 

PRZYKŁADY:

 

             FIND "abc" ABC.DAT MANUAL.DOC

                 Wyświetla z plików ABC.DAT i MANUAL.DOC, znajdujących

                 się na bieżącym dysku,  wszystkie wiersze zawierające

                 tekst "abc".                                     

 

             FIND /V "don't" B:ABC.DAT

                 Wyświetla z pliku ABC.DAT z dysku B wszystkie wiersze

                 nie zawierające tekstu "don't".

 

             FIND /I "JEFF" NAMES.DAT > PRN

                 Wszystkie wiersze z pliku NAMES.DAT z bieżącego dysku

                 zawierające tekst "JEFF" są przesyłane  na  drukarkę.

                 Litery małe i duże nie będą rozróżniane.

 

             FIND /C "I" NAMES1 NAMES2 NAMES3

                 Wyświetla  liczbę  powtórzeń  litery 'I' w  każdym  z

                 plików  NAMES1, NAMES2, NAMES3  na  bieżącym  dysku.

                                                                  

   Użycie FIND jako filtru:

 

             DIR | FIND "<DIR>" | SORT

                 Wyświetl wszystkie kartoteki posortowane według nazwy

                 (nie będzie wyświetlać nazw zbiorów). Zobacz  FILTERS