FILENAME   Nazwa zbioru, typy, format i dopuszczalne znaki  

                     

 

Nazwa-pliku (filename) składa się z 1-8 znaków oraz ewentualnie kropki

       (.) i rozszerzenia 1-3 literowego. Nazwa pliku może być poprzedzona 

       literą  oznaczającą  stację  dyskową  oraz  dwukropkiem.

       W nazwach plików mogą wystąpić następujące,  akceptowane  przez

       DOS, znaki: A-Z, 0-9, $, &, #, @, !, %, `, ', (, ), -, {, }, _.

       (Małe litery a-z są zamieniane na duże.)  Wszystkie  inne znaki 

       są niedopuszczalne.  Nazwami  plików nie mogą  być nazwy komend

       DOS-u. Jako nazwy plików nie mogą również wystąpić  następujące

       nazwy urządzeń:

                                                                  

       Nazwa          Urządzenie

       zarezerwowana

       -------------  ------------------------------------------------

       CON            Klawiatura monitora/ekran

       AUX lub COM1   Pierwszy port Asynchronicznego Układu Transmisji

       COM2           Drugi port Asynchronicznego Układu Transmisji

       LPT1 lub PRN   Pierwsza drukarka równoległa

       LPT2           Druga drukarka równoległa

       LPT3           Trzecia drukarka równoległa

       NUL            Urządzenie 'puste' używane do testowania

 

       Trzyliterowe rozszerzenie zwykle stosuje się  do  identyfikacji

       typu pliku. Poniżej przedstawiono najczęściej  używane  rozszerzenia

       oraz ich znaczenie.                                 

 

       Rozszerzenie   Znaczenie

       ------------   ------------------------------------------------

       .$$$           Plik roboczy, tworzony przez program EDLIN

       .ASM           Źródłowy kod asemblerowy

       .BAK           Plik  wynikowy  tworzony  przez  program EDLIN i

                       inne programy

       .BAS           Plik z programem  basicowym

       .BAT           Plik z programem BATCH

       .COM           Plik komend

       .DAT           Plik danych

       .DOC           Plik z tekstem dokumentacji

       .EXE           Plik z kodem  do  uruchomienia,  tworzony  przez

                       program LINK

       .LIB           Plik zawierający bibliotekę

       .LST           Plik tworzony przez asembler                

       .MAN           Plik zawierający tekst podręcznika

       .MAP           Plik z listą, utworzony przez program LINK

       .ME            Plik objaśniający pakiet programów ( CZYTAJ.MNIE )

       .OBJ           Plik tworzony przez asembler

       .TXT           Plik tekstowy

 

       .ARC           Plik po spakowaniu programem PKARC lub PKPAK lub ARC

       .ARJ           Plik po spakowaniu programem ARJ

       .LZH           Plik po spakowaniu programem LHARC

       .PAK           Plik po spakowaniu programem PAK

       .ZIP           Plik po spakowaniu programem PKZIP