FCBS       Liczba jednocześnie otwartych plików

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

         FCBS = m

 

ZNACZENIE:  Pozwala  modyfikować  liczbę  bloków,   które   mogą   być

           jednocześnie używane przez FCBS (bloki sterujące  plikami).

           Wartość ta musi należeć do przedziału od 1 do  255.  Jeżeli

           'm' nie jest  podane,  DOS  przyjmuje  wartość  standardową

           równą 4. FCBS jest jedną z grupy  komend,  które  występują

           zazwyczaj w specjalnym  pliku  konfiguracyjnym  CONFIG.SYS.

                                                  

 PRZYKŁADY:

 

 

             FCBS=8

                 Komenda ta, umieszczona w pliku  CONFIG.SYS,  ustala,

                 że tylko 8 bloków do obsługi plików może  być  jedno-

                 cześnie otworzonych przez DOS.

 

             FCBS=30

                 Polecana ilość maksymalnie otwartych bloków dla spra-

                 wnej współpracy z czytanymi i zapisywanymi zbiorami.