EXE2BIN    Przerabia plik wykonywalny typu .EXE

                                               na binarny typu .COM

                      

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

           EXE2BIN [dysk:][ścieżka]nazwa-pliku1[.roz]

                   [dysk:][ścieżka][nazwa-pliku2[.roz]]

 

ZNACZENIE: Przekształca  plik o rozszerzeniu '.EXE' na plik  binarny o

           postaci odpowiedniej  dla  plików  z  rozszerzeniem '.COM'.

           Pierwsza 'nazwa-pliku'  odnosi  się  do  pliku wejściowego.

           Jeżeli rozszerzenie nie jest podane,  to EXE2BIN  przyjmuje

           je jako '.EXE'.  Druga  'nazwa-pliku'  odnosi się do  pliku

           wyjściowego. Jeżeli druga nazwa pliku nie  jest  podana, to

           program  przyjmuje  nazwę  pliku  wejściowego.  Jeżeli  nie

           zostało podane rozszerzenie pliku  wyjściowego, to  EXE2BIN

           przyjmuje je jako '.BIN'.  Jeżeli  pominięte są nazwa dysku

           lub ścieżki, to komenda jest wykonywana dla bieżącego dysku

           lub ścieżki. Rozmiar pliku wejściowego nie może przekroczyć

           64 K. bajtów.  Jeżeli w pliku  wejściowym nie podano  CS:IP

           (Code Segment, Instruction Pointer),  tzn.  segmentu kodu i

           wskaźnika instrukcji wewnątrz programu,  to plik  wyjściowy

           będzie jedynie zwykłym plikiem binarnym i może  być umieszczony

           w pamięci pod ściśle określonym adresem podanym przez

           użytkownika  wewnątrz  programu.  Jeżeli w pliku  źródłowym

           CS:IP  znajduje się pod adresem 100H (100 heksadecymalnie),

           to  plik  wyjściowy  będzie  plikiem o rozszerzeniu '.COM'.

           Plikom  o rozszerzeniu  '.BIN'  należy  przed  ich  użyciem

           zmienić  rozszerzenie  na '.COM' za pomocą komendy  RENAME.

                                                     

 PRZYKŁADY:

 

 

             EXE2BIN A:\ABC.ASM B:\

                 Przeprowadza  konwersję  pliku  wejściowego ABC.ASM z

                 dysku  A  na  plik  wyjściowy  ABC.BIN i zapisuje  na

                 dysku  B.