EDIT       Systemowy edytor zbiorów tekstowych

                      

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

          EDIT [nazwa_zbioru]

 

ZNACZENIE: Edytowanie dowolnego zbioru tekstowego (znakowego). Program

           może być uruchomiony od razu z parametrem określającym nazwę

           tego zbioru, lub bez.  Wymagać  to  będzie  późniejszego

           otwarcia istniejącego zbioru Open lub założenia nowego New.

           Można też podać nazwę zbioru w momencie kończenia pracy lub

           przy zapisywaniu go na dysk Save, bowiem wpisywany tekst ma

           wtedy przydzieloną tymczasową nazwę  Untiltled .

           Edytor ten jest częścią programu Quick Basic wchodzącego  w

           skład systemu operacyjnego MS-DOS .

 

 

 KLAWIATURA

 

 

    Klawisze o przeznaczeniu globalnym:

         F1    Help, pomoc opisowa do wszelkich operacji

        Alt    Przejście do opcji z górnego Menu

 Alt-litera    Wybranie opcji górnego Menu zaczynającej się od litery

        Tab    Przechodzenie pomiędzy opcjami w Menu lub oknie zapytania

    Alt-F-X    Wyjście z edytora - zakończenie pracy

 

    Przemieszczanie tekstu i kursora:

            Przesuwanie pozycji kursora o jedną pozycję

 PgUp, PgDn    Skok, odpowiednio o stronę w górę i w dół tekstu

  Home, End    Skok, odpowiednio na początek i na koniec wiersza

  Ctrl-Home    Skok na początek tekstu (zbioru)

   Ctrl-End    Skok na koniec   tekstu (zbioru)

 Ctrl-Enter    Skok na początek następnego wiersza

  Ctrl-PgUp    Przewinięcie w prawo o jedną stronę (gdy wiersze wystają)

  Ctrl-PgDn    Przewinięcie w lewo  o jedną stronę

 

    Wstawianie i kasowanie tekstu:

Home Ctrl-N    Wstawianie pustego wiersza przed bieżącym

        Tab    Wstawianie po dziesięć spacji i przesuwanie na prawo

        Del    Kasowanie znaku pod kursorem (reszta znaków przesuwa się)

  Backspace    Kasowanie znaku na lewo od kursora (znak -)

 

    Napisanie znaku specjalnego:

Alt-(Kod_znaku)    Wstawianie znaku o kodzie dziesiętnym.  Naciśnij  Alt  a

                   następnie wystukaj na klawiaturze numerycznej kod  dziesiętny

                   tego znaku i zwolnij klawisz Alt.

Ctrl-P Ctrl-Key    Wstawienie znaku sterującego 'Key'

 

    Operacje zaznaczania bloków w tekście:

      Shift -      Zaznaczanie bloku w prawo o jeden znak

      Shift -     Zaznaczanie bloku w lewo  o jeden znak

 Shift-Ctrl -      Zaznaczanie bloku w prawo o jedno słowo

 Shift-Ctrl -     Zaznaczanie bloku w lewo  o jedno słowo

      Shift -     Zaznaczanie bloku w górę  o wiersz

      Shift -     Zaznaczanie bloku w dół   o wiersz

 

   Shift - PgUp    Zaznaczanie bloku w górę  o jedną stronę

   Shift - PgDn    Zaznaczanie bloku w dół   o jedną stronę

   Shift - Home    Zaznaczenie bloku do początku wiersza

   Shift -  End    Zaznaczenie bloku do końca    wiersza

Shift-Ctrl-Home    Zaznaczenie bloku do początku całego zbioru

Shift-Ctrl- End    Zaznaczenie bloku do końca    całego zbioru

 

 PgUp PGDn      Odznaczenie już zaznaczonego bloku (rezygnacja)

 

    Operacje na zaznaczonych już blokach:

     Ctrl - Ins    Skopiowanie bloku do bufora i odznaczenie go

 

    Shift - Del    Przeniesienie bloku do bufora (skopiowanie i usunięcie)

       Ctrl - Y    Zaznaczenie wiersza i przeniesienie go do bufora (usunięcie)

       Ctrl-Q Y    Zaznaczenie do końca wiersza i przeniesienie do bufora

 

    Shift - Ins    Wstawienie bloku z bufora do tekstu, we wskazane miejsce

            Del    Skasowanie bloku (bez umieszczania w buforze)

 

    Szukanie i zastępowanie tekstu innym:

       Ctrl-Q F    Poszukiwanie tekstu

   F3, Ctrl-Q L    Powtórzenie poszukiwania tego samego tekstu

 

       Ctrl-Q R    Wymiana starego tekstu na nowy

 

 OPERACJE NA ZBIORZE (Wczytanie, Zapisanie, Drukowanie):

 

 

     File          

  

   New                 - Zadeklarowanie nowego zbioru do edycji

   Open...             - Otworzenie zbioru, istniejącego na dysku

   Save                - Zapis edytowanego zbioru pod aktualną nazwą

   Save As...          - Zapis edytowanego zbioru pod inną nazwą

    Print...            - Wydrukowanie zbioru, lub  zaznaczonego  wcześniej

                         bloku (Selected Text)

    Exit                - Zakończenie pracy z propozycją zapisu zbioru, je-

                         śli do tej pory nie był zapisany

 

 

 CZYNNOŚCI EDYCYJNE NA BLOKU:

 

 

     Edit          

  

   Cut     [Shift-Del] - Skasowanie zaznaczonego bloku tekstu do bufora

   Copy     [Ctrl-Ins] - Skopiowanie zaznaczonego bloku do bufora

   Paste   [Shift-Ins] - Wstawienie zawartości bufora w tekst, od kursora

   Clear         [Del] - Skasowanie zaznaczonego bloku

 

 

 POSZUKIWANIE TEKSTU I WYMIANA:

 

 

     Search        

  

   Find...             - Poszukiwanie tekstu w zbiorze. Trzeba napisać jaki

                         tekst ma być szukany i wybrać za pomocą 'Tab'  OK.

                         Można także ustawić za pomocą Spacji, aby  podczas

                         szukania były rozróżniane małe i duże litery w po-

                         lu Match Upper/Lowercase

   Repeat Last Find F3 - Powtórne wyszukanie tekstu określonego w Find

   Change...           - Zamiana jednego tekstu drugim. Pierwszy  wpisujemy

                         w polu Find What:, a docelowy w Change To:. Na do-

                         le określamy, czy ma  być  potwierdzanie  wymiany:

                         Find and Verify, czy nie: Change All

 

 

 USTAWIANIE OPCJI:

 

 

     Options       

  

   Określamy tu kolory i sposób wyświetlania w programie Edit,  oraz  gdzie

   ma program szukać dla siebie zbioru z opisem Help. Wystarczy, że jest on

   umieszczony w katalogu komend DOS-a.