ECHO       Powtarzanie wprowadzanych znaków

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

        ECHO [ON|OFF|komunikat]

        ECHO.      - wyświetl pustą linię

 

ZNACZENIE: Komenda ta może wystąpić w pliku BATCH, sterując wyświetla-

           niem na ekranie komend zawartych w tym pliku. Komenda  ECHO

           OFF powoduje  wstrzymanie  wyświetlania  komend. Po urucho-

           mieniu DOS-u ekran jest w stanie ON.  Używając komendy ECHO

           można wyświetlić na ekranie  informacje  nawet  wtedy,  gdy

           wcześniej była podana komenda  ECHO OFF.  Komenda  ECHO bez

           parametrów umożliwia uzyskanie informacji o bieżącym stanie

           ekranu, tzn. ON lub OFF.                               

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             ECHO OFF

                 Wyłącza echo  ekranu;  wykonywane  komendy  nie  będą

                 wyświetlane na standardowym urządzeniu wyjściowym.

 

             ECHO ON

                 Włącza echo ekranu;  komendy DOS-u  będą wyświetlane,

                 podczas ich wykonywania, na urządzeniu wyjściowym.

 

             ECHO To jest komunikat dla użytkownika               

                 Wyświetla na ekranie napis:

                  'To jest komunikat dla użytkownika'.

 

             ECHO. [komunikat]

                 Wyświetla na ekranie pustą linię lub komunikat, jeśli

                 wystąpił jakiś tekst po kropce. Kropka musi być zaraz

                 po słowie ECHO i tylko wtedy nie jest ona wyświetlana.