DOSSHELL   Graficzny program zarządzania zbiorami i aplikacjami

                         

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

       DOSSHELL [/T[:res[n]]] [/B]        - w trybie tekstowym

       DOSSHELL [/G[:res[n]]] [/B]        - w trybie graficznym

 

ZNACZENIE: Jest to pełnoekranowa  nakładka  programowa,  umożliwiająca

           przejrzyste operowanie zasobami dyskowymi, oraz  uruchamianymi

           programami (zadaniami). Jej idea wywodzi się  z  użytkowania

           takich programów jak:  Norton  Commander,  PCSHELL,

           czy WINDOWS 3.0.  Program  ten  zależnie  od  potrzeb  może

           pracować w trybie tekstowym (znakowym) lub graficznym. Może

           działać z myszką, bez niej, lub  tak  i  tak.  Najwygodniej

           obsługuje się jednak ten  program  używając  myszki.  Wiele

           operacji staje się łatwe i szybkie do wykonania. Zasadniczo

           program oczekuje myszy typu  MS-MOUSE,  ale  może  pracować

           praktycznie z dowolną. Za  pierwszym  uruchomieniem  pojawi

           się tylko  zapytanie,  czy  chcemy  aby  DOSSHELL  próbował

           pracować z takim drajwerem. Jeśli nie ma zgodności, to mogą

           wystąpić problemy z wyglądem ekranu w trakcie pracy  samego

           DOSSHELL jak i przełączanych zadań aktywnych.

 

 

PARAMETRY:

 

 

           res   Określenie rozdzielczości ekranu. Dopuszczalnymi wartościami są:

                                L - mała 

                               M - średnia

                               H - wysoka

                 Standardowo program sam przyjmuje wartość, która jest

                 zgodna z wykrytym sprzętem (typ karty i monitora). Po

                 zmianie nowe ustawienie jest  pamiętane  i  wystarczy

                 potem wywołać program bez parametrów.

 

             n   Określenie wartości rozdzielczości, gdy rodzaj używanej

                  karty i monitora pozwalają na pracę w kilku  trybach.

 

            /T   Uruchomienie programu MS-DOS Shell w trybie tekstowym

 

            /G   Uruchomienie programu MS-DOS Shell w trybie graficznym

 

            /B   Uruchomienie programu MS-DOS Shell w postaci  czarno-

                 -białej (niezależnie od typu monitora).

 

 UWAGA: Tryb pracy na ekranie można także zmienić podczas  pracy  samego

        programu. Trzeba w tym celu w Menu wybrać pole  Options.  Podpowiedziane

        zostaną wtedy, wszelkie możliwe  ustawienie  jakie 

        możliwe do osiągnięcia na Twoim sprzęcie.

 

 

PRZYKŁADY WYWOŁANIA:

 

 

        DOSSHELL /G

              Wywołanie programu MS-DOS Shell w trybie graficznym.  Zostanie

              to zapamiętane i podczas kolejnego uruchomienia  nie

              trzeba podawać przełącznika /G,  aby  program  pracował  w

              trybie graficznym.

 

 

 WSPÓŁPRACA Z POMOCNIKIEM:

 

 

 

    Aby można było przeglądać wygodnie ten tekst  i  jednocześnie  uczyć

    się obsługiwać program MS-DOS Shell, trzeba:

 

       NGP              - najpierw załadować program POMOCNIK-a

       DOSSHELL /T      - a potem dopiero uruchomić program DOSSHELL   

                          i to koniecznie w trybie tekstowym

 

 

 MYSZKA:

 

 

    Użycie jej w programie jest  proste  i  naturalne.  Łatwo  się  tego

    nauczyć, a opis byłby tu zbyt obszerny. Trzeba  tylko  pamiętać,  że

    oprócz pojedynczego  naciskania  lewego  klawisza  (dla  zaznaczenia

    czegoś lub wyboru,  potwierdzenia),  oraz  prawego  dla  rezygnacji,

    stosuje się tu także przytrzymanie lewego  klawisza  z  jednoczesnym

    przesuwaniem myszki w celu  zaznaczenia  grupy  zbiorów.  Stosowanie

    myszki znacznie ułatwia i zwiększa szybkość obsługi programu.

 

 

 KLAWIATURA:

 

 

   Klawisze globalne:

         F1           Help, pomoc opisowa do wszelkich operacji

 Alt-F4, F3        Zakończenie pracy. Zmiany opcji są automatycznie zapisywane.

   Shift-F9         Tymczasowe przejście do poziomu komend DOS-a

   Shift-F5         Przemalowanie ekranu, odświeżenie (gdy zły typ myszy, Video)

Delete, Del        Kasowanie podświetlonego zbioru, katalogu lub programu

      ENTER       Akceptacja, wybór, uruchomienie

        ESC         Rezygnacja

 

 Alt-litera           Szybki wybór górnej paneli z Menu, zaczynającej się od tej lit.

     Litera           Szybki wybór pozycji w Menu (pierwsza litera słowa)

   Alt, F10         Przejście do Menu górnego (osiągane także przez Alt-litera)

 

        Tab          Zmiana okna aktywnego w przód

  Shift-Tab         Zmiana okna aktywnego w tył

       Home        Skok na początek listy lub linii

  Ctrl-Home       Skok na początek listy

        End          Skok na koniec listy lub linii

   Ctrl-End         Skok na koniec listy

PgUp,PgDn       Przewijanie treści na ekranie

 

   Wybieranie dysku (wykaz napędów u góry):

Ctrl-litera           Szybki wybór nowego dysku, np. dla C:  'Ctrl-C'

     Spacja         Wyświetla strukturę katalogów dla tego wybranego dysku

      Enter          Przeczytaj (powtórnie) zawartość dysku i pokaż ją

         F5           Odświeżenie struktury dysku (REFRESH)

    Ctrl-F5          Odświeżanie informacji tylko o bieżącym katalogu

 

   Wybieranie zbiorów do operacji grupowych (prawa panela):

   Shift-F8         Ustawienie na tryb ADD, czyli zaznaczania za pomocą spacji:

                        Spacja  - zaznacza, lub odznacza podświetlony zbiór

                        Shift-Spacja  - zaznacza od starego położenia linii do nowego

    Shift-            Zaznaczanie zbiorów w górę

    Shift-            Zaznaczanie zbiorów w dół

 Shift-PgUp       Zaznaczanie zbiorów o stronę w górę

 Shift-PgDn        Zaznaczanie zbiorów o stronę w dół

     Ctrl-/            Zaznaczanie wszystkich zbiorów

     Ctrl-\            Odznaczanie wszystkich zbiorów

 

   Działania na zbiorach (prawa panela):

         F5           Odświeżanie informacji o całym dysku (REFRESH)

    Ctrl-F5          Odświeżanie informacji tylko o bieżącym katalogu

         F7           Przeniesienie zbioru, z jednego miejsca w inne (MOVE)

 

         F8           Kopiowanie zbiorów,   z jednego miejsca w inne (COPY)

         F9           Podgląd zawartości zbioru (VIEW)

      Enter          Wykonanie zbioru-programu, albo związanego z nim (ASSOCIATE)

Delete, Del        Kasowanie podświetlonego zbioru lub zaznaczonej grupy

 

   Operacje na katalogach (lewa panela):

          +            Rozwinięcie o jeden poziom wybranego katalogu na podkatalogi

          -             Schowanie, ukrycie struktury podkatalogów dla danego katalogu

          *            Rozwinięcie całej struktury podkatalogów  dla danego katalogu

   Ctrl - *           Rozwinięcie całej struktury podkatalogów  dla całego dysku

Delete, Del        Kasowanie katalogu

 

   Uruchamianie programów i wprowadzanie ich na listę zadań aktywnych:

      Enter          Uruchomienie zadania, wprowadzenie go na listę i przejście

   Shift-Enter     Wprowadzenie programu na listę zadań aktywnych, lecz jeszcze

                        bez jego uruchamiania. Użytkownik będzie pytany o parametr.

Ctrl-Shift-Enter Tak jak poprzednio, lecz bez pytania o parametr (standard)

 

  Delete, Del      Kasowanie podświetlonego zadania, czyli usuwanie go z listy.

                        Pojawi się tekst uprzedzający, że może to spowodować  utratę

                        danych obsługiwanych przez dany program. Jeśli jednak nie ma

                        o to obawy (spora część przypadków), to należy klawiszem TAB

                        przejść na pole OK i nacisnąć ENTER.

 

   Przełączanie aktywnych programów - zadań:

     Ctrl-ESC      Powrót z wykonywanego programu do Menu MS-DOS Shell-a

 

      Alt-Tab       Cykliczna zmiana aktywnego programu w przód. Trzeba  trzymać

                        naciśnięty ALT i naciskać TAB, aż wybierze się właściwe  za-

                        danie. Wtedy puścić klawisz TAB i ALT, a nastąpi  przełączenie

                        na wybrane zadanie.

Alt-Shift-Tab      Cykliczna zmiana aktywnego programu w tył, jak wyżej

 

      Alt-ESC      Przejście do następnego   programu z listy

Alt-Shift-ESC    Przejście do poprzedniego programu z listy

 

      Ctrl-litera     ''g

       Alt-litera    D   Przejście do wybranego programu, który miał zadeklarowane

     Shift-litera    '' używanie specjalnych  klawiszy  do  szybkiego

  Alt-Ctrl-litera    '' wybierania. Może to być jedna z pokazanych  kombinacji

Shift-Ctrl-litera    D. Opcja ta nazywa się: 'Shortcut Key'

Shift-Alt -litera  ''

  

 

 DZIAŁANIE NA ZBIORACH:

 

 

    Pełne możliwości uzyskujemy, gdy przejdzie się  za  pomocą  klawisza

    'Tab' lub myszki, na okno z wykazem zbiorów.  Wtedy  po  wybraniu  z

    górnego Menu pola File, np. za pomocą  klawiszy  'Alt-F',  pojawia

    się podmenu. W nawiasie podano klawisz, wykonujący tę samą funkcję z

    poziomu głównej winiety DOSSHEL-a.  Natomiast  litera  wyróżniona  w

    poniższym menu pozwala na szybkie wybranie opcji:

 

     File

   

    Open          - Wykonanie podświetlonego zbioru (programu), ewentualnie

                    z innymi zbiorami jako parametrami [Enter]

    Run           - Wykonanie z zapytaniem o dowolną komendę i parametry

    Print         - Drukowanie wybranego zbioru lub zaznaczonych zbiorów

    Associate     - Przywiązanie podświetlanego zbioru do określonych przez

                    nas typów zbiorów, za  pomocą  podania  ich  rozszerzeń

                    oddzielanych jedną spacją. Np.  dla  PKUNZIP.EXE  można

                    przydzielić zbiory typu ZIP. Wskutek tego,  gdy  będzie

                    aktualnie podświetlany jakikolwiek zbiór  typu  .ZIP  i

                    naciśniemy klawisz ENTER, to zostanie wykonany  w  rzeczywistości

                    program pkunzip archiwum.zip, zamiast  usiłować

                    wykonać samo: archiwum.zip

    Search      - Poszukiwanie zbioru, lub zbiorów wg typu na dysku

    View File Contents - Przeglądanie zawartości zaznaczonego zbioru  [F9].

                    Potem można zmieniać tryb oglądanego zbioru  ze  znakowego

                    Ascii na szesnastkowy Hex, za pomocą klawisza F9

    ''''''''''''''''''

    Move                        - Przeniesienie zbioru(ów) do innego katalogu [F7]

    Copy                        - Kopiowanie zbioru(ów) do innego katalogu [F8]

    Delete                      - Kasowanie zbioru lub zaznaczonych zbiorów [Del]

    Rename                   - Zmiana nazwy zbioru(ów)

    Change Attributes     - Zmiana atrybutów zbioru(ów)

    ''''''''''''''''''

    Create Directory        - Tworzenie katalogu   ( n i e a k t y w n e )

    ''''''''''''''''''

    Select All                 - Zaznaczenie wszystkich zbiorów z listy [Ctrl-/]

    Deselect All              - Odznaczenie wszystkich zbiorów z listy [Ctrl-\]

    ''''''''''''''''''

    Exit                          - Zakończenie pracy z MS-DOS Shell [Alt-F4]

 

 DZIAŁANIE NA KATALOGACH:

 

 

    Trzeba przejść za pomocą klawisza 'TAB' lub myszki na okno  (panelę)

    z wykazem katalogów Directory Tree. Wtedy po naciśnięciu  klawiszy

    'Alt-F' aktywujemy z Menu górnego  File.  Umożliwia  to  wykonanie

    operacji (inne są nieaktywne):

 

     File

   

    Open             - Wykonanie podświetlonego zbioru (programu), ewentualnie

                        z innymi zbiorami jako paramatrami [Enter]

    Run              - Wykonanie z zapytaniem o dowolną komendę i parametry

    Search         - Poszukiwanie zbioru, lub zbiorów wg typu na dysku

    ''''''''''''''''''

    Delete          - Kasowanie katalogu [Del]

    Rename        - Zmiana nazwy katalogu 

    ''''''''''''''''''

    Create Directory  - Tworzenie katalogu

    ''''''''''''''''''

    Exit              - Zakończenie pracy z MS-DOS Shell [Alt-F4]

 

 

 URUCHAMIANIE PROGRAMÓW I ZARZĄDZANIE NIMI:

 

 

    Program MS-DOS Shell  okazał  się  wygodnym  zarządcą  uruchamianych

    aplikacji (programów). Wprawdzie nie umożliwia on pracy współbieżnej

    kilku programów naraz, ale pozwala  na  załadowanie  ich  i  wygodne

    przełączanie pomiędzy aktywnymi zadaniami. Programy mogą być  dowolnie

    duże, gdyż i tak przy  każdym  przełączeniu  program  dotychczas

    aktywny jest zrzucany na dysk (swapping), a na jego miejsce  wchodzi

    nowy, także wg tej samej zasady  odzyskiwany  z  dysku.  Na  szybkim

    komputerze i dysku jest to bardzo wygodne i  daje  namiastkę  takich

    programów, jak np. Desq View czy Windows.

 

    Aby można było tak pracować, trzeba ustawić w Options pole  Enable

    Task Swapper, np. za pomocą klawiszy 'Alt-O' a następnie 'E'.  Potem

    trzeba przejść do okna Main za  pomocą  klawisza  'Tab'  lub  myszki

    wybrać program z listy do uruchomienia.  Znajdzie  się  on  potem  w

    wykazie po prawej stronie (okno Activate Task List),  gdy  powrócimy

    do Menu DOSSHELL naciskając klawisz 'Ctrl-ESC'. Na karcie EGA, trzeba

    także załadować drajwer EGA.SYS. Zobacz:  EGA 

 

 Dołączenie nowego programu do listy:

    Aby wpisać nowe zadanie, którego nie ma w wykazie okna Main,  trzeba

    wybrać z górnego Menu pole File, np. przez naciśnięcie 'Alt-F',  a

    w nim należy wybrać pole New. Pojawi się zapytanie, czy  ma  to  być

    hasło lokalne, czy grupujące  inne  podhasła.  Potem  należy  wpisać

    tytuł tego programu, a w polu Command dokładną postać  komendy  jaka

    ma uruchamiać nasz program. Jeśli chcemy aby przed wykonaniem, Shell

    zapytał się nas o parametr wywołania dla tego programu, to trzeba  w

    tamtym polu Command na końcu  wpisanej  komendy  dopisać  po  spacji

    symbol %1. Potem powtórnie wybrać OK.

 

  File                 - Zarządzanie uruchamianymi programami

 

 New...              - Wprowadzenie na listę nowego programu (opis wyżej)

 Open                - Wykonanie podświetlonego programu [Enter]

 Copy                - Skopiowanie pozycji programu do innej grupy.  Ustaw  się

                           na danej pozycji, wybierz tę opcję: 'Alt-F' i  'C,  następnie

                          przejdź do nowej grupy ('Enter' lub podwójne kliknięcie

                          lewego klawisza myszy) i naciśnij klawisz 'F2'.

 Delete...           - Skasowanie pozycji programu z listy [Del]

 Properties...      - Zmiana opcji wywołania danego programu

 Reorder           -Zmiana pozycji programu na  liście.  Ustaw  się  na  tej

                          pozycji, wybierz tę opcję: 'Alt-F' i 'E', następnie  na-

                          prowadź linią na nowe miejsce i naciśnij 'Enter'.

 

 

 

 KONFIGUROWANIE PROGRAMU - Options,View,Tree:

 

 

   Options                - Ustawianie opcji

 

 Confirmation...         - Ustalenie, czy ma być potwierdzenie dla opera-

                             cji kasowania, zmiany nazwy zbioru i działania

                             myszy

 File Display Options..- Sposób wyświetlania zbiorów; czy wszystkie,  w

                             jakiej kolejności sortowane i wg czego

 Select Across Directories - Czy wybieranie zbiorów do  operacji  grupowych

                             może być wykonane w kilku katalogach naraz, np.

                             kasowanie zbiorów we wszystkich podkatalogach.

 Show Information...- Jednorazowe pokazanie  informacji  nt  zbioru,

                             dysku, katalogu itd.

 Enable Task Swapper - Umożliwienie uruchomienia kilku  programów  na

                             raz, ich zrzucanie na dysk oraz przełączanie.

 Display...                - Wybranie trybu wyświetlania - tekstowo, graficznie

                                 i wg rozdzielczości osiąganej na sprzęcie

 Colors...                 - Wybranie kolorów dla DOSSHELL -  czarno-białe,

                                czy kolory wg proponowanej listy

 

 

   View                   - Wybór sposobu przedstawiania informacji

 

 Single File List          - Pojedynczy wykaz zbiorów, wraz z katalogami

 Dual File Lists           - Podwójny wykaz zbiorów, wraz z katalogami

 All Files                    - Zbiorczy wykaz wszystkich zbiorów z dysku

 Program/File Lists     - Pojedynczy wykaz zbiorów plus wykaz programów

 Program List             - Wykaz tylko programów uruchamianych i aktywnych

 Repaint Screen         - Przemalowanie ekranu [Shift-F5]

 Refresh                     - Odświeżenie informacji o dysku, zbiorach itd.

 

 

   Tree                       - Sposób przedstawiania struktury katalogów

 

  Expand One Level    - Rozwinięcie o jeden poziom wybranego katalogu na podkatalogi

  Expand Branch        - Rozwinięcie całej struktury podkatalogów dla katalogu

  Expand All               - Rozwinięcie całej struktury wszystkich podkatalogów

  Collapse Branch      - Schowanie, ukrycie struktury podkatalogów dla katalogu

 

 

 

 

                                MS-DOS Shell

  File  Options  View  Tree  Help

  C:\

 [A:]  [B:]  [C:]  [D:]  [E:]  [F:]  [H:]  [I:]  [K:]  [M:]  [T:]

 

          Directory Tree                            C:\*.*

[-] C:\                          DD   NDOSSWAP.000       80,368  91-10-27   


'[ ] AAT                      KDD   WINA20  .386        9,349  91-04-09 K 
'[ ] ANIMATOR                 KDD   AUTOEXEC.BAT        1,435  91-10-31 
'[ ] BATCH                    DD   COMMAND .COM       47,845  91-04-09  
'[+] DOS                      DD   POPDIR  .COM          658  86-03-03   
'[+] DV                       DD   PUSHDIR .COM          724  86-03-03   
'[+] EDIT                     DD   UNFORMAT.DAT       52,736  91-07-02

 

 

               Main                            Active Task List

    Command Prompt               DD   Command Prompt                          

    Editor                       KDD   Editor                                        

    MS-DOS QBasic                  KDD                                                   

    [Disk Utilities]                       KDD                                                    KD

                                               KDD                                                     KD

                                   DD                                                       D

 

 

   F10=Actions   Shift+F9=Command Prompt                            20:10