DISKCOPY   Kopiuje jeden dysk na drugi (dyskietki)

                     

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

          DISKCOPY [dysk1:] [dysk2:][/1][/V]

 

ZNACZENIE: Kopiuje całą zawartość dysku źródłowego  (pierwszy  'dysk')          

           na dysk docelowy (drugi 'dysk').  Komenda ta działa jedynie

           dla dyskietek. Jeżeli docelowa dyskietka nie jest sformato-

           wana, DISKCOPY przed kopiowaniem formatuje ją. Jeżeli nazwy

           stacji  dyskowych  nie    podane, kopiowanie odbywa się z

           wykorzystaniem  jednej  stacji, przy czym komenda  DISKCOPY

           steruje pracą użytkownika.  Jeżeli  w  procesie  kopiowania

           wystąpi błąd, to zostanie  wyświetlona informacja o stacji,

           śladzie i stronie wystąpienia błędu, a operacja  kopiowania

           będzie  kontynuowana.  Kopia  nie  zawsze  jest  możliwa do

           użycia.  Mogą  bowiem  zostać  wykasowane  dane  znajdujące

           się na dysku docelowym. Tylko na dyskietkach !!!

                                                                  

 

 PARAMETRY:

 

 

           /1  Kopiuje  tylko  pierwszą (0) stronę, nawet  wtedy,  gdy

               stacja i dyskietki są dwustronne.

 

           /V  Kopiuje z weryfikacją zapisu na drugiej dyskietce.  Je-

               żeli pierwsza dyskietka miała numer seryjny,  to  druga

               otrzymuje inny numer.

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             DISKCOPY A: B:

                 Kopiuje całą zawartość dysku A na dysk B.

 

             DISKCOPY lub DISKCOPY A:

                 Cała  zawartość  dysku A zostanie  skopiowana na inny

                 dysk włożony  do stacji A.  Na ekranie są wyświetlane

                 dyrektywy  zmiany  dyskietek.  Ta wersja komendy jest

                 użyteczna, gdy dysponujemy tylko jedną stacją dysków.

 

             DISKCOPY A: B:/1 /v

                 Zawartość pierwszej strony (strony 0) dysku A  będzie

                 skopiowana na dysk B. Kopiowanie odbędzie się z wery-

                 fikacją zapisu (dla pewności).

                                                                  

UWAGA:  Jeżeli formaty dyskietek mają się różnić to należy zamiast

           DISKCOPY najpierw samemu sformatować dyskietkę a potem użyć

           komendy XCOPY by skopiować jej zawartość.

 

KODY ZAKOŃCZENIA:

 

           Kod      Funkcja

           -----------------------------------------------------------

            0       Pomyślne zakończenie kopiowania

            1       Błąd odczytu lub zapisu na dysku

            2       Przerwanie użytkownika  CTRL-C

            3       Błąd fatalny - niemożność odczytu dysku źródłowego

                    lub sformatowania dysku docelowego

            4       Błąd inicjalizacji  -  brak  pamięci,  niewłaściwe

                    napędy lub błąd składniowy