DIR        Wyświetla zawartość kartoteki

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

 

 DIR [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] [/P][/W] [/A[[:]atrybuty]]

                                            [/O[[:]sortowanie]] [/S][/B][/L]

 

ZNACZENIE: Wyświetla katalog (listę plików) z podanego dysku,  ścieżki

           i o podanej nazwie.  Jeżeli nie wyspecyfikowano nazw dysku,

           ścieżki i pliku,  to  będzie  wyświetlony  cały  katalog  z

           bieżącego  dysku i ścieżki.  Podawane są następujące informacje:

           identyfikator katalogu,  ilość wolnego miejsca, dla

           każdego pliku z katalogu jego wielkość (w bajtach),  datę i

           godzinę jego utworzenia  lub  ostatniej zmiany. Nazwy kata-

           logów dodatkowych są umieszczane na liście plików z tym, że

           w miejscu rozmiaru pliku jest wpisane '<DIR>'.

                                                                  

 

 PARAMETRY:

 

 

 

           [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku]

               Określenie katalogu i/lub końcowej nazwy  zbioru.  Mogą

               być podane na końcu znaki globalne * i  ?,  oznaczające

               grupę zbiorów. Jeśli parametr ten nie zostanie  podany,

               to zostanie zrobiony wykaz katalogu bieżącego.

 

           /P  Zatrzymuje  wyświetlanie  katalogu,  gdy  ekran już się

               zapełni,  dając czas na przeczytanie listy.  Wciśnięcie

               dowolnego  klawisza  powoduje   wyświetlenie  kolejnego

               ekranu.

 

           /W  Zagęszczony   wariant   wyświetlania  katalogu.  Nie są

               podawane rozmiary plików, daty i godziny,  a wykaz jest

               w czterech szpaltach. Zapewnia to pokazanie maksymalnej

               ilości nazw zbiorów na jednym ekranie.

 

           /A  Wykaz zbiorów, które posiadają wyspecyfikowane atrybuty:

                    D   katalogi

                    H   zbiory ukryte

                    S   zbiory systemowe (np. IO.SYS i MSDOS.SYS)

                    R   zbiory tylko do odczytu (ochrona zapisu)

                    A   zbiory gotowe do archiwizacji (BACKUP)

                    -   przeczenie; wszystkie z wyjątkiem danego atrybutu...

                        (znak minus musi wystąpić przed właściwą literą)

 

           /O  Sortowanie zbiorów według kolejności:

                    N   alfabetycznie według nazw i rozszerzeń

                    E   alfabetycznie według rozszerzeń i nazw

                    S   według rozmiarów zbiorów (od najmniejszych)

                    D   według daty i czasu (najpierw najstarsze)

                    G   grupuj w wykazie najpierw katalogi

                    -   przeczenie; wykaz w odwrotnej kolejności

                        (znak minus musi wystąpić przed właściwą literą)

 

           /S  Wyświetlanie nazw zbiorów z podanego katalogu  oraz  ze

               wszystkich podkatalogów.

 

           /B  Bardzo skrótowy wykaz, tylko nazwy  zbiorów  w  postaci

               jednej szpalty.

 

           /L  Użyj małych liter w wykazie nazw zbiorów.

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             DIR

                 Wyświetla listę wszystkich plików z bieżącego dysku i

                 katalogu.

                                                                  

             DIR B:

                 Wyświetla  listę  wszystkich plików z bieżącego kata-

                 logu z dysku B.

 

             DIR C:\nazwa1

                 Wyświetla listę wszystkich plików z katalogu 'nazwa1'

                 z dysku C.

 

             DIR B:ABC.DAT

                 Wyświetla  rozmiar,  datę i godzinę zmiany dla  pliku

                 ABC.DAT, znajdującego się na dysku B.

 

             DIR A:/W lub DIR A: /W                               

                 Wyświetla skróconą wersję listy bieżącego katalogu  z

                 dysku A.

 

             DIR A: /P

                 Wyświetla  bieżący katalog z dysku A, robiąc  przerwę

                 po każdorazowym zapełnieniu ekranu.

 

             DIR *.*

                 To samo,  co  DIR  bez  parametrów - lista wszystkich

                 plików z bieżącego  dysku i katalogu.

 

             DIR *.ba?

                 Wyświetla listę wszystkich plików z bieżącego dysku i

                 katalogu, które mają rozszerzenia  zaczynające się od

                 liter  'ba';  trzecia  litera  może być  jakimkolwiek

                 znakiem  dopuszczonym  przez  DOS do użycia w nazwach

                 plików.

                                                                  

             DIR C:\ /S

                 Wykaz wszystkich zbiorów ze wszystkich  katalogów,  z

                 dysku C:, oprócz zbiorów o atrybucie HIDDEN i SYSTEM.

 

             DIR C:\AB*.* /S

                 Poszukiwanie na całym dysku C: we wszystkich  katalogach

                 wszystkich zbirów, które zaczynają się od  liter

                 AB...

 

             DIR C:\ /A:H /S

                 Wykaz wszystkich ukrytych zbiorów z dysku C:

 

             DIR C:\UTIL\*.EXE /A:-R

                 Wykaz wszystkich zbiorów typu .EXE z  katalogu  \UTIL

                 na dysku C:, które nie mają atrybutu 'READ ONLY'.

 

             DIR C:\DOKUMENT /O:E

                 Wykaz wszystkich zbiorów z katalogu DOKUMENT posortowanych

                 według ich rozszerzeń, a następnie ich nazw.

 

             DIR D:\ /O:-S /S

                 Pokaż wszystkie największe zbiory w kolejnych katalogach

                 z dysku D: (sortowane od  największych  do  najmniejszych).