DEL        Kasuje zbiory na dysku

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

           DEL   [dysk:][ścieżka][nazwa-pliku] [/P]

      lub

           ERASE [dysk:][ścieżka][nazwa-pliku] [/P]

 

ZNACZENIE: Kasuje zawartość pliku o podanej nazwie z wyspecyfikowanego

           dysku i ścieżki. Jeżeli nazwa dysku nie jest podana, to DOS

           przyjmuje  nazwę  dysku  bieżącego.  Jeżeli nie jest podana

           ścieżka, to zostanie  skasowany  plik z katalogu bieżącego.

           Za pomocą omawianych komend  nie  można  skasować  ukrytych

           plików systemowych.

           UWAGA: W celu odtworzenia skasowanych omyłkowo zbiorów użyj

                  komendy  UNDELETE  ...

 

                                                   

 PARAMETRY:

 

     /P    Prosi o potwierdzenie zanim zbiór zostanie skasowany

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             DEL A:ABC.DAT

                 Kasuje  plik o nazwie ABC.DAT z katalogu bieżącego na

                 dysku A.

 

             DEL B:*.*

                 Kasuje  WSZYSTKIE  PLIKI  z  katalogu   bieżącego  na

                 dysku B.

               UWAGA: DOS żąda potwierdzenia rozkazu skasowania wszystkich

                 plików bezpośrednio przed jego wykonaniem.

 

             DEL B:*.* /P

                 Kasuje  WSZYSTKIE  PLIKI  z  katalogu   bieżącego  na

                 dysku B, lecz z żądaniem potwierdzania kasowania każdego

                 kolejnego zbioru, a nie tylko zbiorczo, jak wyżej

 

             DEL C:*.BAS

                 Kasuje wszystkie pliki o rozszerzeniu .BAS z katalogu

                 bieżącego na dysku C.                            

 

             DEL \nazwa1\nazwa2

                 Kasuje  WSZYSTKIE  PLIKI  z  katalogu  dodatkowego  o

                 nazwie  'nazwa2'  na dysku bieżącym. Wcześniej jednak

                 trzeba odpowiedzieć na pytanie:

                     'Are you sure (Y/N)?' (Czy jesteś pewien?) .

                 Jeżeli  wszystkie  pliki  mają  być skasowane, należy

                 wcisnąć  klawisz Y. Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz

                 N, to żaden plik nie będzie skasowany. Gdyby na końcu

                 tej komendy dodać parametr /p, to DOS pytałby o każdy

                 zbiór, który miałby kasować.