DATE       Wprowadza Datę do bieżącej pracy Systemu

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

        DATE [mm-dd-yy]

   lub                        

        DATE [dd-mm-yy]        D  mm = 1-12                    D

   lub                         D  dd = 1-31                    D

        DATE [rr-mm-dd]        D  rr = 80-99  lub  1980-2079   D

                        

 

ZNACZENIE: Wprowadza lub zmienia datę w systemie operacyjnym.  Jeżeli

           po podaniu komendy DATE  bez  parametrów  wyświetlona data

           jest właściwa, należy nacisnąć klawisz ENTER.  Każda część

           daty  może  być  oddzielona   myślnikiem  (-)  lub  kreską

           ukośną (/). Wersja DOS-u   dopuszcza  dodatkowo  użycie

           kropki (.) jako znaku oddzielającego. Dopuszczalne zakresy

           zmiennych definiujących datę są następujące:

                                                                  

               mm  miesiąc;  jedno-  lub  dwucyfrowa liczba z zakresu

                   od 1 do 12,

               dd  dzień;  jedno-  lub  dwucyfrowa  liczba  z zakresu

                   od 1 do 31,

               rr  rok;  dwucyfrowa  liczba z zakresu od 80 do 99 lub

                   czterocyfrowa liczba z zakresu od  1980  do  2079.

 

 

           W wersji DOS-u   postać zapisu daty zależy od wybranego

           kraju  w  komendzie .  Postać  ta  może być również

           ustalona za pomocą komendy COUNTRY, umieszczonej  w  pliku

           CONFIG.SYS.   Niedopuszczalne  jest  użycie  komendy  DATE

           w celu  zmiany  czasu  zegara  systemowego  na  komputerze

           IBM  PC  AT  w systemie DOS  .

                                                 

 PRZYKŁADY:

 

 

             DATE

                 Po takiej komendzie DOS wyświetla informację:

                     Current date is Fri 6-08-1984

                     Enter new date:_

                     (Aktualną datą jest piątek 6-08-1984

                      Podaj nową datę:_ )

                 W tym miejscu można wprowadzić nową datę, np.:

                     07-23-84

 

             DATE 07-9-84

                 Wprowadza nową datę systemową 9 lipca 1984.