COUNTRY    COUNTRY.SYS określa Kraj,

                                     postać daty, czasu i klawiatury

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

             COUNTRY = Code[,Page][,Nazwa_pliku]

 

 

ZNACZENIE: Zmienia postać  zapisu daty i godziny na przyjęty w podanym

           państwie.  Komenda  zmienia  również  symbol  waluty i znak

           oddzielający  część  całkowitą  od  ułamkowej  dla  liczb w

           zapisie dziesiętnym. Informacje  wyświetlane  przez DOS nie

           będą uwzględniały wprowadzonych postaci zapisu dat,  godzin

           i liczb.  'Code'  jest trzycyfrową  liczbą  kodującą  nazwę

           żądanego państwa. Wartość standardowa wynosi  001 i oznacza

           Stany Zjednoczone. COUNTRY jest jedną z grupy komend, które

           zazwyczaj znajdują  się w specjalnym pliku  konfiguracyjnym

           o nazwie  CONFIG.SYS.  Jednakże komenda ta, zawarta w pliku

           CONFIG.SYS,  zadziała  dopiero  wówczas,  gdy  plik  konfiguracyjny

           znajdzie się na dysku, z którego jest uruchamiany

           DOS.                                                   

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           Code          -  jest kodem telefonicznym danego kraju

           Page          -  jest numerem tablicy kodowej danego kraju

           nazwa_pliku   -  jest  plikiem  zawierającym  dalszy  ciąg

                            informacji specyficznych dla danego kraju

                            (np. gdy COUNTRY.SYS znajduje  się  gdzie

                            indziej niż w korzeniu  to  należy  podać

                            jego miejsce i nazwę)

                                                                  

TABLICE KODÓW:

 

           Jest ich kilka i każda składa się z 256 znaków i zawiera

           litery, cyfry i symbole:

 

           437   - tablica Stanów Zjednoczonych

850      - tablica wielojęzyczna; zawiera znaki języków  europejskich, 

           północno-  i   południowo-amerykańskich,

                      czyli:  Latin I

           852   - tablica słowiańska (także Polska), czyli:  Latin II

           860   - tablica portugalska

           863   - tablica francusko-kanadyjska                   

           865   - tablica nordycka. Ten zestaw znaków  zawiera  znaki

                   języków norweskiego i duńskiego

 

 

 PARAMETRY OKREŚLAJĄCE JĘZYKI NARODOWE:

 

 

 

   Kraj                           Kod kraju     Numer tablicy kodu     Kod klawiatury

   -------------------------------------------------------------------------

 

   Stany Zjednoczone     001             437,850                US

   Francja, Kanada         002             863,850                CF

   Ameryka Łacińska     003             437,850                LA

   Holandia                    031             437,850                NL

   Belgia                       032             437,850                BE

   Francja                      033             437,850                FR

   Hiszpania                  034             437,850                SP

   Włochy                     039              437,850                IT

   Szwajcaria                041             437,850                SF,SG

   Wielka Brytania         044             437,850                UK

   Dania                        045             865,850                DK

   Szwecja                    046             437,850                SV

   Norwegia                   047             865,850                NO

   Polska                      048             852                       PL

   Niemcy                     049             437,850                GR

   Anglia                       061             437,850                -

   Portugalia                 351             860,850                 PO

   Finlandia                   358             437,850                SU

   Kraje arabskie           785             437                    -

   Izrael                        972             437                    -

                                                                   

 

  FORMAT DATY I CZASU:   (dla 15 stycznia 1991  i  17:35 )

 

    Kraj              Kod narodowy      Format daty        Format czasu

   ----------------------------------------------------------------------

 

   Stany Zjednoczone     001          01-15-1991          17:35:00.00

   Francja-Kanada          002          1991-01-15          17:35:00,00

   Ameryka Łacińska     003          15/01/1991          17:35:00.00

   Holandia                    031          15-01-1991          17:35:00,00

   Belgia                       032          15/01/1991          17:35:00,00

   Francja                      033          15/01/1991          17:35:00,00

   Hiszpania                  034          15/01/1991          17:35:00,00

   Włochy                     039          15/01/1991          17:35:00,00

   Szwajcaria                 041          11.1991               17:35:00.00

   Wielka Brytania         044          15-01-1991          17:35:00.00

   Dania                        045          15/01/1991          17.30,00

   Szwecja                    046          1991-01-15          17.30,00

   Norwegia                   047          15/01/1991          17.30,00

   Polska                      048          1991-01-15          17:35:00,00

   Niemcy                     049          11.1991              17:35:00,00

   Anglia (międz             061          15-01-1991          17:35:00.00

   Portugalia                  351          15/01/1991          17:35:00,00

   Finlandia                    358          11.1991              17.30,00

   Kraje arabskie            785          15/01/1991          17:35:00,00

   Izrael                         972          15 01 1991          17:35:00.00

 

                                                                  

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             COUNTRY=002

                 Po znalezieniu powyższej komendy w  pliku  CONFIG.SYS

                 DOS przyjmuje francusko-kanadyjską postać zapisu daty

                 i godziny: dla czasu hh:mm:ss, dla  daty  rr-mm-dd  ,

                 czyli Rok-Miesiąc-Dzień. Znakiem oddzielającym  część

                 ułamkową od całkowitej w liczbach  dziesiętnych  jest

                 kropka (.), a symbolem waluty '$'. Wszystko to stanie

                 się pod  warunkiem,  że  plik  o  nazwie  COUNTRY.SYS

                 znajduje się tam skąd był ładowany system. W przeciwnym

                 razie zlecenie nie zostanie  wykonane  chyba,  że

                 podamy gdzie ten plik się znajduje, np.:

                         COUNTRY=002,,c:\dos\country.sys

                                                                  

             COUNTRY = 048,852,C:\DOS\COUNTRY.SYS

                 Ustalenie  dla  Polski  formatu  zapisu   daty   jako

                 (rr-mm-dd), godziny  (gg:mm),  symbolu  waluty  (zł),

                 separatora części całkowitej w zapisie liczb  rzeczywistych

                 (,), separatora tysięcy (.). Założono  tutaj,

                 że komendy DOS-a znajdują się na dysku C: w  katalogu

                 \DOS.  Niemniej  aby  można  było  wywoływać  polskie

                 litery trzeba jeszcze  załadować  obsługę  klawiatury

                 zleceniem 'KEYB' oraz zmienić matrycę znaków za pomocą

                 zleceń MODE i DISPLAY.