COPY       Kopiuje zbiory z jednego miejsca na inne

                           

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

 

COPY [/A|/B] źródło[/A|/B] [+źródło[/A|/B] [+...]] [przeznaczenie[/A|/B]] [/V]

 

ZNACZENIE: Kopiuje pojedynczy plik  lub grupę  plików z jednego dysku na

           drugi lub na ten sam. Pierwsza nazwa pliku  specyfikuje  plik

           źródłowy, czyli źródło, a druga  specyfikuje  plik  docelowy,

           czyli przeznaczenie. Jeżeli kopiowanie odbywa się  w  obrębie

           jednego dysku, to nazwy plików  muszą  być  różne  lub  pliki

           muszą należeć do różnych katalogów. W  przeciwnym  razie,  na

           pierwszym  pliku  zostanie  zapisana  kopiowana   informacja.

           Jeżeli nie jest podana nazwa dysku, to  użyty  zostanie  dysk

           bieżący. Jeżeli nazwa pliku docelowego  jest  taka  sama  jak

           źródłowego, to wystarczy podać nazwę dysku docelowego.

                                                                   

              Pliki mogą być jednocześnie  kopiowane  i  łączone.  Można

           łączyć dwa lub więcej plików w jeden  przez  dołączanie.  Aby

           połączyć pliki,  należy  ich  nazwy  oddzielić  znakiem  '+'.

           Jeżeli nazwa  pliku  docelowego  nie  jest  podana,  to  plik

           wynikowy będzie  miał  nazwę  pierwszego  pliku,  do  którego

           dołączono pozostałe pliki.

 

              Zlecenie COPY umożliwia także  przyporządkowanie  bieżącej

           daty i czasu dowolnym zbiorom według formatu (patrz  przykład

           na końcu):

                               COPY /B źródło +,,

                    

                                             

 

 PARAMETRY:

 

 

           źródło         - Plik, który ma być kopiowany. Mogą być użyte

                            znaki globalne  * i ?,  co  oznaczać  będzie

                            potrzebę  kopiowania  całej  grupy  zbiorów.

                            Może to także oznaczać jedynie miejsce  skąd

                            należy kopiować, np.  nazwa  katalogu.  Będą

                            wtedy  kopiowane  wszystkie  zbiory  z  tego

                            katalogu. Przynajmniej jeden raz musi wystą-

                            pić ten parametr.

                                                                  

           przeznaczenie  - Nazwa miejsca docelowego, np. dysk, katalog.

                            Jeśli dodatkowo podamy końcową nazwę  zbioru

                            to zbiór źródłowy zmieni nazwę  na  końcową.

                            Parametr ten jest opcjonalny, tzn. jego brak

                            powoduje umieszczenie kopiowanych zbiorów  w

                            katalogu bieżącym, na bieżącym dysku. Przez-

                            naczenie może być także urządzeniem, np. PRN

                            powodować będzie drukowanie, a  CON  wyświe-

                            tlenie zawartości zbioru na ekran.

 

 

         D /A i /B odnoszą się do wszystkich plików, które znajdują  się D

         D na liście, aż do ponownego wystąpienia parametrów /A lub /B.  D

 

 

           Parametry użyte na początku komendy:

 

               /A  Plik jest kopiowany do pierwszego  napotkanego  znaku

                   końca pliku (EOF);  pozostała  część  pliku  nie jest

                   kopiowana. Jest on ustawiony standardowo  gdy  zbiory

                   są dodawane (użyty symbol '+').                

 

               /B  Kopiowany jest cały plik, tzn. poza znak końca zbioru.

                   Pozwala na kopiowanie plików binarnych. Jest ustawiony

                   standardowo dla kopiowania zwykłego, nie polegającego

                   na dodawaniu zbiorów.

                                                                   

           Parametry użyte za nazwą pliku:

 

 

               /A  Na końcu skopiowanego pliku jest  dodawany  znak  EOF

                   (koniec pliku).                                

               /B  Znak końca pliku (EOF) nie jest dodawany.

             

           Parametr użyty na samym końcu komendy:

 

               /V  DOS sprawdza kopiowany plik i zapisuje go  poprawnie.

                   Następuje weryfikacja zapisu, która spowalnia zapis.

 

SUPER WAŻNE: Zlecenie COPY nie kopiuje plików, które mają atrybut HIDDEN

           (ukryty - dla komend DOS-a) oraz SYSTEM. Jeśli chcesz  kopiować

           takie zbiory to  wpierw  musisz  usunąć  te  atrybuty  za

           pomocą komendy  ATTRIB .

           Więcej, zlecenie  COPY podczas  kopiowania pliku  z atrybutem

           READ ONLY (tylko do odczytu) usuwa automatycznie ten atrybut.

           Niemniej plik zostaje skopiowany.                      

                                                   

 PRZYKŁADY:

 

 

            Kopiowanie zwykłe:

             COPY A:ABC.DAT

                 Kopiuje plik ABC.DAT z dysku A: na dysk bieżący oraz do

                 katalogu bieżącego.

 

             COPY C:\*.EXE B:                                    

                 Kopiuje wszystkie pliki typu .EXE z  katalogu  głównego

                 dysku C: na dysk B:  bez  zmiany  ich  nazw.  Będą  one

                 umieszczane w katalogu bieżącym dysku B: (ostatnio  us-

                 tawionym).                                        

 

 

             COPY C:\nazwa2\ABC.COM C:\ /V

                 Kopiuje,  jednocześnie  sprawdzając,   plik  ABC.COM  z

                 katalogu  dodatkowego  'nazwa2' z dysku C  do  katalogu

                 głównego dysku C.

 

             COPY A:\katalog1\ABC.DAT A:\katalog2

                 Kopiuje plik ABC.DAT z katalogu 'katalog1' do  katalogu

                 'katalog2' na dysku A bez zmiany nazwy pliku;  'nazwa1'

                 musi być katalogiem o jeden rząd  niższym  od  katalogu

                 bieżącego. UWAGA: Jeśli okaże się,  że  nazwa 'katalog2'  nie

                 jest katalogiem, to zbiór ABC.DAT  zostanie  skopiowany

                 ze zmianą nazwy na określenie: 'katalog2'

                                                                   

           Kopiowanie całych katalogów:

             COPY C:\UTIL D:\

                 Kopiuje zawartość katalogu \UTIL z dysku C: na dysk  D:

                 do katalogu głównego.  Zlecenie to równoważne jest następującemu:

                 COPY C:\UTIL\*.* D:\

 

           UWAGA: Aby kopiować jednocześnie także i podkatalogi,  należy

                  użyć komendy  XCOPY .

 

           Kopia ze zmianą nazwy zbioru:

             COPY C:ABC.DAT C:ABC.BAK

                 Kopiuje plik ABC.DAT na ten sam dysk;  kopia otrzymuje

                 nazwę ABC.BAK. UWAGA: Jeśli na tym dysku  istnieje  już

                 katalog o nazwie 'ABC.BAK', to zbiór źródłowy  zostanie

                 do niego skopiowany, ale bez zmiany nazwy.

 

             COPY C:\UTIL D:\*.XXX

                 Kopiowanie wszystkich zbiorów z katalogu '\UTIL' do ka-

                 talogu głównego na dysku D: z jednoczesną zmianą  nazwy

                 każdego z nich w taki sposób, aby ulegały zmianie jedy-

                 nie ich rozszerzenia na 'XXX'. Znaczy to, że ich  nazwy

                 przed kropką będą takie jak pierwotnie,  a rozszerzenia

                 wszystkich będą nowe: .XXX

                 UWAGA: Jeśli wystąpią dwa zbiory w miejscu źródłowym  o

                        tych samych nazwach (przed kropką),  a  różniące

                        się jedynie rozszerzeniem, to w miejscu  docelowym

                        pod tą nazwą będzie jedynie ostatni z  nich.

                        Nie ma ich bowiem jak  rozróżnić,  gdyż  rozszerzenia

                        będą teraz takie same: XXX

 

           Łączenie, czyli dodawanie zbiorów:

             COPY A:FILE1.xxx + A:FILE2.yyy  B:FILE3.zzz

                 Pliki  FILE1.xxx  i  FILE2.yyy  z dysku A są łączone w

                 jeden plik o nazwie FILE3.zzz  umieszczony na dysku  B.

                 Zbiory źródłowe  będą  kopiowane  tylko  do  pierwszego

                 wystąpienia w nich znaku końca zbioru, czyli Ctrl-Z: 

 

             COPY A:FILE1.xxx + A:FILE2.yyy                       

                 Pliki  FILE1.xxx  i  FILE2.yyy  z dysku A są łączone w

                 jeden plik o nazwie FILE1.xxx.  Zbiór  źródłowy  będzie

                 kopiowany tylko do pierwszego wystąpienia w  nim  znaku

                 końca zbioru, czyli Ctrl-Z:  

                                                                  

             COPY /B FILE1 + *.HLP BIGFILE

                 Wszystkie pliki na dysku bieżącym  o rozszerzeniu .HLP

                 będą dołączone do pliku FILE1 i  umieszczone  w  pliku

                 BIGFILE na dysku bieżącym. UWAGA: W odróżnieniu od  po-

                 wyższych przykładów kopiowane  będą  całe  zbiory  poza

                 znak końca zbioru, czyli binarnie.

 

             COPY /B *.COM SUMA.COM

                 Połączenie wszystkich zbiorów z bieżącego katalogu typu

                 .COM w jeden  zbiór  o  nazwie  'SUMA.COM'.  Kopiowanie

                 zbiorów będzie binarne. Zauważ, że brak jest  znaku  +,

                 skoro nazwa 'SUMA.COM' ma być końcowym ich  przeznaczeniem.

 

             COPY /B C:\katalog D:\SUMA.ZB

                 Połączenie  wszystkich  zbiorów  zawartych  w  katalogu

                 '\katalog' w jeden o nazwie 'SUMA.ZB',  który  zostanie

                 umieszczony na dysku D: w katalogu głównym. Zlecenie to

                 równoważne jest z:    COPY /B C:\katalog\*.* D:\SUMA.ZB

                              

             COPY /B katalog1 + katalog2 + katalog3 D:\SUMA.ZB

                 Połączenie wszystkich  zbiorów  zawartych  w  kolejnych

                 trzech katalogach w jeden  o  nazwie  'SUMA.ZB',  który

                 zostanie umieszczony na dysku D: w katalogu głównym.

 

                                                                   

           Kopiowanie do urządzenia:

             COPY /B *.DOC PRN

                 Wydrukowanie wszystkich zbiorów tekstowych o rozszerzeniu .

                 DOC na pierwszej drukarce zainstalowanej w  systemie (nazwa PRN).

 

             COPY /B OPIS.TXT CON

                 Wyświetlenie całej zawartości zbioru OPIS.TXT na  ekranie.

                  Komenda ta jest mocniejsza niż TYPE.

 

             COPY /B SEND.XYZ COM1

                 Przesłanie zbioru 'SEND.XYZ' poprzez port  komunikacyjny COM1.

                                                                  

 

           Zmiana daty i czasu za pomocą zlecenia COPY:

             COPY /B *.* + ,,

                 Wszystkim zbiorom z katalogu bieżącego zostanie przyporządkowana

                 dzisiejsza data i godzina. Aby zmienić  datę

                 i godzinę na jakąś inną, należy najpierw ją  ustawić  w

                 systemie za pomocą komend DATE i TIME, a dopiero  potem

                 wydać powyższe zlecenie. Zmiana daty i czasu odbywa się

                 bez zmiany zawartości tych zbiorów.

                 UWAGA: Znaki przecinków ,, informują, że  przeznaczenie

                        dla tych zbiorów będzie pominięte. Znak  plus  +

                        jest tutaj istotny.  Parametr  /B  również  jest

                        niezbędny i oznacza  zachowanie  całego  zbioru,

                        gdyż znak '+' standardowo ustawia na  kopiowanie

                        tylko do pierwszego wystąpienia w zbiorze  znaku

                        końca zbioru   (Ctrl-Z).