COMP       Porównuje zbiory binarnie, o takich samych rozmiarach

                             C  O  M  P

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

             COMP [nazwa1] [nazwa2] [/D][/A][/L][/n:Num][/C]

 

ZNACZENIE: Porównuje dwa zadane zbiory nazwa1  z  nazwa2  i  wyświetla

           informacje  o  błędach  dla  tych   wszystkich   fragmentów

           zbiorów, które nie są identyczne.  Jeżeli  zbiory  mają  te

           same nazwy i ścieżki, to muszą  znajdować  się  na  różnych

           dyskach. Brak nazwy zbioru powoduje,    będą  porównywane

           wszystkie zbiory o tych samych nazwach. Jeżeli  nazwa  jest

           określeniem katalogu to będą z niego porównywane  wszystkie

           zbiory. W przypadku gdy druga nazwa zbioru lub ścieżki jest

           niepoprawna lub zbiory różnią się  wielkością,  wyświetlany

           jest komunikat o błędzie.  Po  znalezieniu  różnicy  między

           zbiorami na ekranie pojawia się informacja  o  następującej

           treści:

                                                                  

               Compare error at offset xxxxxx

               File 1=xx

               File 2=yy

 

           gdzie File 1 jest nazwą pierwszego, a File 2 nazwą drugiego

           zbioru; 'xxxxxx' jest adresem miejsca,  w  którym wystąpiła

           różnica  między zbiorami; 'xx' i 'yy' oznaczają  zawartości

           (podane w kodzie heksadecymalnym) zbiorów w różniących  się

           miejscach.  Proces  porównywania  kończy  się  po  wykryciu

           dziesiątego  błędu.  Jeżeli  proces porównywania kończy się

           pomyślnie,  to  COMP wyświetla informację,  że  porównywane

           zbiory są identyczne.  Z powodu istnienia  różnych sposobów

           nagrywania zbiorów proces porównywania  może  wykazać  błąd

           braku końca zbioru ('EOF mark not found') przy porównywaniu

           kilku  ostatnich  bajtów.  Tego  rodzaju  sygnalizacja może

           oznaczać, że błąd  porównania  wystąpił  po ostatnim bajcie

           danych w zbiorze; w rzeczywistości oba zbiory mogą zawierać

           więc identyczne dane. Jeżeli  komenda  została  wprowadzona

           bez parametrów, system poprosi  o  potrzebne informacje.  W

           tym  czasie  należy do odpowiednich stacji włożyć dyskietki

           zawierające zbiory, które będą porównywane.            

           UWAGA: Porównywane zbiory muszą być o takich samych rozmiarach.

                          Komenda  FC  porównuje zbiory o różnych  wielkościach.

 

 PARAMETRY:

 

 

           /D      podaje różnice w postaci szesnastkowej

 

           /A      podaje różnice w postaci znakowej

 

           /L      podaje numer wiersza, w  którym  pojawił  się  błąd

                       (standardowo podawany  jest  adres  względny  w

                       bajtach od początku zbioru)

 

           /n:Num  ogranicza badanie zbiorów do pierwszych Num wierszy

 

           /C      porównanie następuje bez  rozróżniania  na  małe  i

                       duże litery

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             COMP A:ABC.DAT B:ABC.DAT

                 lub

             COMP A:ABC.DAT B:

                 Zbiór ABC.DAT z dyskietki A będzie porównany ze zbiorem

                 o tej  samej  nazwie  z  dysku  B.  Następnie  na

                 ekranie pojawi  się  informacja  stosowna  do  wyniku

                 operacji.

 

             COMP A:*.DAT B:

                 Zostaną  porównane  wszystkie  zbiory  z  dyskietki A

                 o rozszerzeniu '.DAT' z zbiorami o tych  samych  nazwach z dyskietki B.                              

 

             COMP A:\nazwa1 A:\nazwa2 /c

                 Zostaną porównane wszystkie zbiory z katalogu o  nazwie

                 'nazwa1' z dyskietki A ze zbiorami  o  tej  samej

                 nazwie z katalogu 'nazwa2' znajdującego  się  na  tej

                 samej dyskietce, bez  rozróżniania  na  małe  i  duże

                 litery.