COMMAND    Ładuje procesor zleceń COMMAND.COM

 

POSTAĆ:                                                    TYP: ZEWNĘTRZNY    

       COMMAND [dysk:][ścieżka][urządzenie][/e:nnnn][/p][/c łańcuch]

 

ZNACZENIE: Zlecenie COMMAND uruchamia nowy procesor  komend  (program,

           który   zawiera   wszystkie   zlecenia   rezydentne).    Po

           uruchomieniu  procesora  tworzone  jest   nowe   środowisko

           zleceń. Nowe środowisko jest kopią starego, jednakże  można

           je  zmienić  pozostawiając  stare  parametry   (środowisko)

           nienaruszone. Procesor ładowany jest  do  pamięci  w  dwóch

           częściach: rezydentnej i przejściowej. Może się zdarzyć, że

           programy  użytkowe  zniszczą   część   przejściową,   wtedy

           rezydentna  część  procesora   komend   usiłuje   załadować

           ponownie część przejściową zbioru COMMAND.COM.         

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           "urządzenie" - pozwala na określenie innego  urządzenia

                          wejścia/wyjścia do  komunikacji  z  systemem

                          MS-DOS (jak np.: AUX)

 

           /e:nnnn      - określa rozmiar środowiska, gdzie  nnnn jest

                          liczbą bajtów w zakresie od  160  do  32768.

                          MS-DOS zaokrągla tę  liczbę  do  najbliższej

                          wielokrotności paragrafu. Wartością domyślną

                          jest 160.                               

 

           /p           - Zatrzymuje drugi procesor komend w pamięci i

                          nie powraca  automatycznie  do  poprzedniego

                          procesora

 

           /c łańcuch   - w tym przypadku procesor  wykonuje  zlecenie

                          określone przez łańcuch i następnie wraca do

                          poprzedniego procesora.

 

UWAGI: Więcej informacji na temat opcji "urządzenia" zawartych jest  w

       opisie zlecenia CTTY.                                  

 

 PRZYKŁADY:

 

 

                COMMAND /C CHKDSK B:

 

           jest  to  uruchomienie  nowego  procesora wraz z wykonaniem

           komendy  CHKDSK  dla  dysku   b:  a  następnie  powrót   do

           poprzedniego.

 

 

                SHELL = C:\COMMAND.COM C:\ /P /E:800

                                                                   

           taka  komenda  umieszczona  w  zbiorze CONFIG.SYS spowoduje

           załadowanie   nowego   procesora   COMMAND.COM   z   nowymi

           parametrami   dotyczącymi   otoczenia   systemu   DOS  .

           Standardowo  na  otoczenie  systemu  jest  przewidziane 160

           bajtów.  Ta komenda umożliwia pracę w systemie z otoczeniem

           na 800  bajtów.  Dzięki  temu można  wprowadzać duży: PATH,

           PROMPT i  inne ustawienia  przez komendę  SET. Parametr  /p

           zatrzymuje  procesor  w  pamięci  i  nakazuje  automatyczne

           wykonanie AUTOEXEC.BAT