CD         CHDIR (Change Dir) - zmień katalog na inny

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

           CD [[dysk:]ścieżka]

     lub       

           CHDIR [[dysk:]ścieżka]

                                                                   

ZNACZENIE: Zmienia jeden katalog na inny,  znajdujący  się  na podanym

           dysku.   Ścieżka  musi  być  wcześniej  zdefiniowaną  nazwą

           katalogu lub  ścieżki,  utworzoną  za pomocą komendy MKDIR.

           Nazwy ścieżek muszą być oddzielone znakiem '\' (backslash).

           Jeżeli  w  komendzie nie jest podana nazwa dysku, to zmiana

           katalogu odbywa się w ramach dysku bieżącego. Komenda użyta

           bez parametrów powoduje wyświetlenie  nazwy  (nazw) ścieżki

           katalogu bieżącego.

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             CD A:\nazwa1\nazwa2                              

                 Zmienia katalog bieżący w następujący sposób:

 

                     katalog główny --> nazwa1 --> nazwa2

 

                 Pierwszy znak '\' powoduje,  że ścieżka 'nazwa1' jest

                 poszukiwana w katalogu głównym.

 

             CHDIR \

                 Ustanawia  katalog  główny  na  bieżącym  dysku  jako

                 katalog  bieżący.                                

 

             CD \nazwa1

                 Zmienia katalog bieżący na katalog o nazwie 'nazwa1'.

 

             CD nazwa2

                 Zmienia katalog bieżący na  katalog  dodatkowy  (pod-

                 rzędny) do bieżącego o nazwie 'nazwa2'.

 

             CD ..

                 Zmień katalog na nadrzędny w stosunku  do  bieżącego,

                 czyli cofnij się o jeden poziom w ścieżce.

 

             CD

                 Pokaż jaki katalog jest bieżącym. Jest to  pytanie  o

                 katalog w jakim się obecnie pracuje.