BREAK      Reakcja systemu na przerwanie: 

                                           CTRL + BREAK  lub  CTRL + C

                       

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          BREAK = [ON|OFF]

          BREAK

 

ZNACZENIE: Informuje DOS, w jaki  sposób  ma reagować na przyciśnięcie

           klawiszy Ctrl-Break podczas wykonywania większości  funkcji

           systemowych.  Natomiast  w  przypadku  ustawienia  na  OFF,

           reakcja  na  klawisz  Ctrl-Break  nastąpi   tylko   podczas

           operacji na konsoli (ekranie). Komenda  może  być  użyta  w

           specjalnym, systemowym zbioru konfiguracyjnym  CONFIG.SYS w

           wyrażeniach  postaci   BREAK=ON   lub   BREAK=OFF   (więcej

           informacji o zbiorze CONFIG.SYS można znaleźć w podręczniku

           DISK  OPERATING  SYSTEM).  Komenda  BREAK  bez   parametrów

           powoduje  wyświetlenie  informacji  o   bieżącym   sposobie

           sterowania sekwencją klawiszy Ctrl-Break. Na początku pracy

           systemu, BREAK ma status ON.                           

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           OFF Sprawdzanie  wciśnięcia  klawiszy Ctrl-Break  następuje

               tylko wtedy,  gdy jest wykonywana jedna z następujących

               operacji DOS-u:

               - przesyłanie znaku na ekran;

               - odbiór danych z klawiatury;

               - przesyłanie znaku na drukarkę;

                                                                  

           ON  Sprawdzanie  wciśnięcia   klawiszy  Ctrl-Break  podczas

               wykonywania dowolnej funkcji lub wywołania systemowego.

 

UWAGA:  Domyślnie jest:    BREAK=ON

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             BREAK=ON

                 Włącza sprawdzanie przyciśnięcia klawiszy  Ctrl-Break

                 podczas wykonywania dowolnej funkcji DOS-u.