BATCH      Zbiór do przetwarzania zleceń użytkownika

 

 

Batch nie jest komendą,  lecz  raczej  zbiorem  operacji  na zbiorach,

       dzięki którym komendy i programy mogą być wykonywane.  Jest  to

       po prostu  zbiór  poleceń  ułożonych  przez  użytkownika  celem

       dokonania  automatyzacji  wykonania   niektórych   prostych   i

       złożonych  czynności.   Najczęściej   stanowi   to   ułatwienie

       wykonania rutynowych działań. Polecenia pisane    w  osobnych

       liniach  tak  jak  byłyby  pisane  "ręcznie"  bezpośrednio   po

       zgłoszeniu się systemu operacyjnego.  Zbiór taki  po  wywołaniu

       do  wykonania  analizowany  jest   przez   system   (konkretnie

       COMMAND.COM) i wykonywany linia po linii choć  następować  mogą

       skoki  do  innych  części  tego  zbioru  lub  wywołania  innych

       programów. Wykonanie takiego  zbioru  poleceń  jest  stosunkowo

       powolne, gdyż przed wykonaniem  nie  jest  on  w  żaden  sposób

       kompilowany czy też optymalizowany i zawsze  pozostaje  w  swej

       pierwotnej postaci. Można go zatem  bardzo  łatwo  poprawiać  i

       przystosowywać do nowych  potrzeb.  W  celu  wykonania  takiego

       zbioru poleceń należy  jedynie  napisać  nazwę  tego  zbioru  i

       nacisnąć ENTER.                                        

 

       UWAGA1: Jego wykonanie można w dowolnym momencie przerwać przez

       naciśnięcie klawiszy Ctrl-Break  lub  Ctrl-C.  Po  tym  nastąpi

       zapytanie, czy  faktycznie  chcemy  przerwać  wykonywanie  tych

       poleceń. Naciśnięcie klawisza Y od Yes potwierdza to, a klawisz

       N od No zaprzecza i umożliwia dalsze przetwarzanie poleceń.

 

       UWAGA2: Jego wykonanie można chwilowo zawiesić przez  naciśnięcie

                        klawiszy Ctrl-S, po czym wznowić dowolnym klawiszem.

                                                                  

 

        Uwagi słownikowe:

 

 

       Określenie Batch File ma jak dotychczas fatalne tłumaczenie  na

       język polski. Ciągle zbiory typu Batch File określa się  mianem

       plików wsadowych, co wynika z  tłumaczenia.  Jednak  określenie

       to, jest po prostu zaszłością z dużych komputerów. Oznacza ono,

       że rzekomo do komputera coś się wsadza. Tak było na dużych komputerach

       typu ICL, ODRA 1305,  RIAD  itd.  Używano  wtedy  tzw.

       czytników kart perforowanych, a uruchomienie jakiegoś  programu

       (zadania) polegało właśnie na wsadzeniu pliku  kart  z  instrukcjami

       do tego czytnika i przyciśnięciu  ich  metalową  klapką.

       Nie mówiło się zbioru kart lecz właśnie pliku kart. Stąd  także

       przeszło określenie zbiorów, które są przecież  znacznie  ogólniejsze,

       jako plików. Dziś używamy obu znaczeń co często  wprowadza

       zamieszanie. W tej chwili, ten sposób komunikacji z  komputerem

       jest już historią, a zwłaszcza na małych PC!  Można  tu

       zatem zaproponować zamiast 'pliku wsadowego' następujące określenia:

         - zbiór do przetwarzania grupowego czy potokowego

         - makro użytkowe czy systemowe, lub też krótko makro

         - makrodefinicja

         - program Batch    (polecane określenie przez MICROSOFT)

 

 

        Użycie:

 

 

 

POSTAĆ:

               nazwa_zbioru [parametry]

                                                                   

ZNACZENIE: Umożliwia wykonanie sekwencji komend,  zapisanej  na  podanym

           zbiorze. Struktura zbioru musi być zgodna ze strukturą typu

           BATCH, a jego nazwa musi mieć rozszerzenie .BAT. Jeśli  Dos

           nie może  znaleźć  podanego  zbioru,  przeszukuje  katalogi

           bieżącej  ścieżki.  Podczas  wykonywania  komend  mogą  być

           przekazywane parametry  z  zewnątrz.  Oprócz  standardowych

           komend używać można komend specjalnych:  ECHO,  FOR,  GOTO,

           SHIFT, PAUSE, CALL, IF oraz REM, opisanych poniżej.  Przerwanie

           wykonywania programu BATCH następuje  po  naciśnięciu

           klawiszy Ctrl-Break, a chwilowe zawieszenie po Ctrl-S. Wewnątrz

           programu BATCH można wywoływać kolejne tego typu pro-

           gramy.

                                                                  

           Programowi BATCH można przekazać parametry  wywołania,  które

           występują pod zmiennymi określanymi jako:

                         %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

 

           gdzie:   %0            określa pełną nazwę zbioru BATCH

                    %1 do %9      określa kolejne parametry wywołania

 

           Np. Wywołanie zbioru BATCH:    c:\batch\test.bat coś c: /s

           spowoduje uruchomienie do wykonania programu Batch  test.bat

           z kartoteki C:\BATCH a pod kolejnymi zmiennymi będą parametry

               %0  -  c:\batch\test.bat

               %1  -  coś

               %2  -  c:

               %3  -  /s

                                                                  

           Możemy analizować  zatem do  9 parametrów,  chyba że użyliśmy

           opisanej poniżej komendy SHIFT to wtedy ilość parametrów może

           być dowolna.

 

 UWAGA:

           W zbiorach BATCH można odwoływać  się  także  do  dowolnych

           zmiennych zapisanych w otoczeniu systemowym (patrz zlecenie

           SET) jako: %zmienna% . Na przykład jeśli  chcemy  odwołać

           się do  zmiennej  PATH  określającej  ścieżkę  poszukiwania

           przez system wywoływanego zbioru, wystarczy użyć wyrażenia:

           %PATH%. Szczegóły znajdziesz w  przykładach  makrodefinicji

           ZIPEXE.BAT, MNIEJ.BAT oraz pod hasłem BATY.  Zobacz  w  tym

           celu BATY, gdzie znajdziesz wiele przykładów i uwag co do

           tworzenia zbiorów typu Batch File.

 

 

     AUTOEXEC.BAT

 

 

    Podczas uruchamiania komputera system operacyjny  szuka  go  na  tym

    dysku, z którego jest uruchamiany. Jeżeli taki zbiór istnieje, to są

    wykonywane wszystkie zawarte w nim komendy. Zbiór ten tworzy się np.

    za pomocą prostej komendy:

 

          COPY CON: AUTOEXEC.BAT

 

    Wszystkie występujące po niej komendy i dyrektywy    wpisywane  do

    zbioru AUTOEXEC.BAT.  Po  zakończeniu  wprowadzania  należy  wcisnąć

    klawisz F6, a następnie RETURN. Wówczas utworzy się na dysku zbiór o

    nazwie AUTOEXEC.BAT.                                          

    Jeśli natomiast taki zbiór jest już utworzony a potrzeba dopisać  do

    niego tylko jedną  linię,  to  najprostszym  rozwiązaniem  może  być

    zlecenie:      echo tekst >> c:\autoexec.bat

    gdzie 'tekst' jest zestawem słów, które chcemy dopisać.

 

    Zbiory te można także utworzyć i modyfikować za pomocą edytora EDLIN

    oraz nowo dołączonego EDIT.

 

    NASTĘPUJĄCE KOMENDY MOGĄ BYĆ UŻYWANE W PROGRAMACH TYPU BATCH:

    ================================================================

                                                                   

    Zlecenie     Działanie

    --------------------------------------------------------------------

     CALL        Wywołuje  inną  makrodefinicję  zapewniając  powrót  do

                 zbioru wywołującego

 

     ECHO        Włącza lub wyłącza echo

 

     FOR         Wykonuje zlecenie wielokrotnie dla grupy zbiorów

 

     GOTO        Przenosi sterowanie do linii leżącej po  wyszczególnionej

                       etykiecie                                       BATCH

 

     IF          Wykonuje zlecenie, jeżeli spełniony zostanie warunek

 

     PAUSE       Zawiesza  wykonanie  makrodefinicji    naciśnie  się

                 dowolny klawisz, a Ctrl-Break lub Ctrl-C  przerywa  jej

                 wykonanie.

 

     REM         Stanowi komentarz wewnątrz makrodefinicji

 

     SHIFT       Zwiększa liczbę dostępnych parametrów w makrodefinicji