ATRYBUTY   Opis atrybutów zbiorów i katalogów                               O

 

 

       Każdy zbiór bez wyjątku, może mieć nadane do  czterech  atrybutów,

    czyli cech określających dodatkowo ich charakter, a przede  wszystkim

    ich zachowanie się w systemie podczas wykonywania  dla  nich  komend.

    Atrybuty te jako dodatkowe cechy nie    wprost  ujawniane,  np.  za

    pomocą komendy DIR, która pokazuje jedynie  nazwy,  rozmiary  i  czas

    ostatniej modyfikacji zbioru. Obecnie  wszystkie  atrybuty  mogą  być

    pokazywane i  modyfikowane  za  pomocą  komendy  ATTRIB,  mimo 

    niektóre z nich stanowią blokadę dla  pozostałych  komend  DOS-a.  W

    celu odblokowania zbioru trzeba najpierw użyć wtedy komendy  ATTRIB.

    Atrybutami mogą być:

 

      A   Archive. Służy do oznaczenia zbioru, który został zapisany jako

          kopia.  Jest  on  nadawany  zbiorom   głównie   przez   komendę

          BACKUP składującą zbiory, przez część edytorów tekstów, a także

          zwyczajowo   przez   wiele   potocznie   używanych   programów.

          Przynajmniej połowa zbiorów posiada  ten  najczęstszy  atrybut.

          Używany on jest przez komendy  XCOPY ,  BACKUP  i  RESTORE .

 

      R   Read Only. Służy do zabezpieczenia zbiorów przed ich przypadko-

          wym skasowaniem i w dosłownym tłumaczeniu oznacza  zbiór  tylko

          do  odczytu.  Zatem  zabezpiecza  rownież  przed   przypadkowym

          przepisaniem zbioru nową treścią  lub  przed  niepowołaną  jego

          modyfikacją.  Prawie   wszystkie   edytory   respektują   takie

          zabezpieczenie z wyjątkiem tych, które mają za zadanie edytować

          fragment obszaru  na  dysku  itp.  Trzeba  zatem  pamiętać,  że

          zabezpieczenie  to  dobrze  funkcjonuje  jedynie  na   poziomie

          prostych  komend   DOS-a   a   nie   wyrafinowanych   programów

          narzędziowych, których liczba bez liku. Na przykład pracując  z

          Norton Commanderem można bardzo łatwo skasować  zbiór  z  takim

          atrybutem  co  często  zdarza  się  początkującym,  którzy  np.

          nieopatrznie  kasują  niezbędny   na   dysku   twardym   system

          operacyjny, a szczególnie COMMAND.COM. Komendy  COPY  i  XCOPY

          likwidują automatycznie atrybut Read Only podczas kopiowania.

 

      H   Hidden. Służy do ukrycia zbioru dla komend DOS-a, tak że  staje

          się jakby niewidoczny, przynajmniej  dla  większości  operacji.

          Oczywiście atrybut ten nie stanowi najmniejszej przeszkody  dla

          programów narzędziowych oraz dla obecnej wersji komendy  ATTRIB .

 

      S   System. Oznacza on, że zbiór nim oznaczony  należy  do  zbiorów

          systemowych,  tj.  zbiorów  o   niezwykłej   wadze.   Jest   to

          najmocniejszy atrybut  ze  wszystkich.  Ma  za  zadanie  przede

          wszystkim zabezpieczyć ten zbiór przed jego fizycznym  przemie-

          szczaniem na dysku, gdyż zmieniłoby to  adres  początkowy  tego

          zbioru i uniemożliwiłoby np. późniejsze zainicjowanie systemu z

          dysku. Zatem  wszystkie  programy  narzędziowe  respektują  ten

          atrybut i zbiory  takie  podczas  jakichkolwiek  poważniejszych

          reorganizacji na dysku pozostawiane są w spokoju,  uznając,  że

          nie można ich przenosić. Często oznaczane są takie  miejsca  na

          dysku znakiem X. Tak działają np.  programy  SpeedDisk  oraz

          COMPRESS.

 

    Większość programów narzędziowych pokazuje atrybuty zbiorów w postaci

    skróconej:     ARHS  - ustawione wszystkie atrybuty

                   AR..  - ustawione Archive i Read Only

                   ..H.  - ustawione Hidden                 i.t.p.

 

    Podobnie mogą być nadawane specjalne atrybuty nazwom katalogów,  choć

    jest to bardzo rzadko stosowane i tylko niektóre programy narzędziowe

    zapewniają tego obsługę. Zdarza się także, że niektóre z nich w ogóle

    błędnie pokazują strukturę katalogów gdy któryś z nich ma np. atrybut

    HIDDEN, czyli ukryty. A przecież nazwa katalogu podlega dokładnie tym

    samym zasadom jak nazwa dowolnego zbioru, z tym że posiada  dodatkowy

    atrybut określający, że jest to katalog a nie zbiór. Atrybut czy jest

    to zbiór czy też katalog jest specjalną cechą tej nazwy niedostępną z

    poziomu jakiejkolwiek komendy DOS-a, choć używaną przez  cały  system

    dla wygody użytkownika.  Manipulowanie,  może  być  na  tym  dokonane

    jedynie za pomocą specjalnych programów narzędziowych.

 

zobacz również: ATTRIB FILENAME COPY XCOPY BACKUP RESTORE NU.NGO:"Speed Disk"