APPEND     Ustawia ścieżkę przeszukiwania dla zbiorów danych

                        

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

    APPEND [dysk:]ścieżka[;[dysk:][ścieżka]...][/x:[on|off]][/path:[on|off]]

    APPEND [/x:on][/path:on]/e   - wywołanie dla pierwszego użycia

    APPEND                       - wyświetl bieżące ustawienie

    APPEND;                      - usuń przyporządkowania

                                                                 

ZNACZENIE: Zlecenie APPEND pozwala na określenie ścieżki  przeszukiwania

                        dla zbiorów zawierających dane.

 

            /x     Rozszerza ścieżkę przeszukiwania dla zbiorów danych.

                   Najpierw  szuka  w  katalogu  roboczym,   potem   w

                   ścieżkach wymienionych w  komendzie  APPEND,  a  na

                   końcu w ścieżkach wyszczególnionych w PATH. Zamiast

                   pisać '/x:on'  można  tylko  napisać  '/x'.  Użycie

                   parametru    '/x:off'     powoduje     ograniczenie

                   poszukiwania do katalogu  bieżącego.  Rozszerzenie,

                   jeśli jest, dotyczy poszukiwania dla  następujących

                   operacji:                                      

 

                        Open File (0Fh)

                        Get File Size (23h)

                        Open Handle (3Dh)

                        FCB Search First (11h)

                        Handle Find First (4Eh)

                        Exec (4Bh)

 

                   Brak klucza '/x' powoduje zastosowanie rozszerzenia,

                   ale tylko w odniesieniu  do  następujących  funkcji

                   systemowych:

 

                        Open File (0Fh)

                        Get File Size (23h)

                        Open Handle (3Dh)

 

            /path  Nazwa katalogu, w którym będą poszukiwane zbiory po

                   nieudanej próbie znalezienia ich w katalogu  bieżącym.                                           

 

                   Użycie  klucza  '/path:on'  powoduje  uwzględnienie

                   rozszerzenia ale  tylko  wówczas  gdy  nazwa zbioru

                   zaczyna się od ścieżki katalogowej.

 

                   Użycie klucza  '/path:off'  powoduje  uwzględnienie

                   rozszerzenia tylko wówczas gdy nazwa  poszukiwanego

                   zbioru nie zaczyna się od ścieżki katalogowej.

 

            /e     Powoduje zapis nazw dodanych ścieżek  w  środowisku

                   systemu DOS w postaci zmiennej  APPEND.  Klucz  ten

                   może być użyty tylko podczas  pierwszego  wywołania

                   tego polecenia.

                                                                  

 

           Można  podać  wiele  ścieżek  przeszukiwania oddzielając je

           średnikiem  (;).   Wykonanie  zlecenia  APPEND po raz drugi

           powoduje,  że  ścieżki  uprzednio  określone  przestają być

           aktualne, a pod uwagę brane tylko te nowo wyszczególnione.

 

UWAGI:      *   Można używać w sieci

            *   APPEND  należy używać przed  ASSIGN

            *   Dla zleceń nierezydentnych należy korzystać z komendy:

                PATH                                              

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

       APPEND b:\letters;a:\reports

           szukaj przez  \letters a  następnie przez  \reports.  Jeśli

           najpierw damy (co oznacza pierwsze wprowadzenie tej komendy

           do systemu, a dopiero potem powtórne wprowadzenie APPEND  z

           podaniem ścieżki  !!!): APPEND  /x to  system będzie wpierw

           szukał zbioru w katalogu  bieżącym a potem przez \letters i

           \reports.